ต้องการรับข่าวสาร


Seven Key Commitments for Excellent Manager

วันเสาร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2551 (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

วิทยากร : อ.ทวีวรรณ กมลบุตร
Master Business Administration ม.บูรพา
Senior Manager ธ.ไทยธนาคาร จำกัด(มหาชน)
Seven Key Commitments for Excellent Manager
          ในภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง ไม่หยุดนิ่ง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่ส่งผลให้องค์กรต้องเตรียมการเพื่อรองรับการขยายตัวและสร้างความได้เปรียบให้เกิดขึ้น ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพให้หัวหน้างาน หรือผู้จัดการ ที่เป็นบทบาทสำคัญในองค์กร ให้สามารถสร้างผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาคนและทีมงาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขององค์กร ให้เป็นผู้บริหารระดับต้นที่ก้าวสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น ให้สามารถเรียนรู้และปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ปฏิบัติที่มีผลงานดีมีคุณภาพให้มาเป็นนักบริหารและนักจัดการที่มีอิทธิพลต่อการบังคับบัญชาและผลสำเร็จของงานที่จะเกิดขึ้น ซึ่งต้องเรียนรู้ศาสตร์และศิลปะในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทักษะและผลักดันให้ทีมงานดำเนินภารกิจของตนและองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิผล
วิทยากร
อ.ทวีวรรณ กมลบุตร
การศึกษา : Master Business Administration ม.บูรพา
Senior Manager ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด(มหาชน)
วิทยากรบรรยายหัวข้อ : Manager’s Role for New Manager
เนื้อหาหลักสูตร
 1. Seven Key Commitments for Effective Manager
  • Commitment to Self
  • Commitment to People
  • Commitment to Customer
  • Commitment to Task
  • Commitment to Organization
  • Commitment to Family
  • Commitment to Public 
   
 2. Communication Skill
  • Think & Speak
  • Presentation Skill
   
 3. Team Management
  • ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม
  • ปัจจัยที่สำคัญของทีมงานคุณภาพ
  • กลยุทธ์การพัฒนาทีม
   
 4. Key Success of Coaching
  • ความสำคัญของการ Coaching
  • ปัจจัยความสำเร็จของ Coaching ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
   
 5. Competency ที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการ ที่องค์กรคาดหวัง
  • ทักษะการเป็นผู้นำ
  • ทักษะการทำงานเป็นทีม
  • ทักษะการสื่อสาร
   
 6. นำความรู้ทั้งด้านการบริหารจัดการสู่การปฏิบัติงานจริง
  • ภาวะผู้นำ
  • เคล็ดลับนักบริหาร
  • เทคนิคการให้ Feedback
   
อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,000 บาท (TAX 3% = 90฿ ชำระเพียง 2,910฿)
ชำระเงินภายใน 24 ตุลาคม 2551 เท่านั้น
Normal 3,800 บาท (TAX 3% = 114 ฿ ชำระ 3,686 ฿)

ฟรี หนังสือ "ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้" เฉพาะท่านที่จองหลักสูตรภายใน "20/10/2551"
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันเสาร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2551 (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
โรงแรมเอส ซี ปาร์ค(ซอยเทพลีลา : รามคำแหง 39) 
ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
รายละเอียดหลักสูตร
แผนที่สถานที่จัดสัมมนา