ต้องการรับข่าวสาร


เจาะประเด็นกฎหมายศุลกากร และการโต้แย้งสิทธิกรณีศุลกากรตรวจสอบ

วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2554(เวลา 08.30 – 16.00 น.)

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย กรมศุลกากร
เจาะประเด็นกฎหมายศุลกากร และการโต้แย้งสิทธิกรณีศุลกากรตรวจสอบ
          กรมศุลกากรได้กำหนดกฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออกสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กรมศุลกากรกำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก เพื่อจะช่วยให้สามารถลดหรือป้องกันปัญหาที่เกิดจากการกระทำผิดกฎหมายได้ เพราะการกระทำผิดที่เกิดจากความไม่รู้หรือไม่เจตนาย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยตรง
วิทยากร
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร
เนื้อหาหลักสูตร

1. พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และแก้ไขเพิ่มเติม
2. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร ฉบับใหม่ พ.ศ............
3. กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก กรณีของต้องห้าม - ของต้องกำกัด
4. หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย กรณีศุลกากรไร้เอกสาร
5. ประเด็นสำคัญที่กรมศุลกากรเข้มงวดในการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
       - ความผิดเกี่ยวกับการสำแดงพิกัด อัตราอากรเท็จ               
       - การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรไม่ถูกต้อง เช่น กรณี FTA, AFTA , JTEPA,  WTO 
       - ความผิดที่เกิดจากการสำแดงราคาสินค้าที่ต่ำกว่าความเป็นจริง ทำให้อากรขาด
       - ความผิดที่เกิดจากการไม่รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม เช่น ค่าสิทธิ ค่าธรรมเนียมอนุญาต ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายอื่น
       - ตรวจพบใบเพิ่มหนี้ค่าสินค้า, ค่า Freight/Insurance แต่ผู้นำเข้าไม่ได้ยื่นคำร้องขอเสียอากรเพิ่มเติม
       - แสดงแหล่งกำเนิดสินค้าเป็นเท็จ
6.การตรวจสอบใบขนขาเข้าที่ผู้ประกอบการต้องทราบ
       - Red Line
       - Green Line
7.เทคนิคในการใช้สิทธิโต้แย้งกับกรมศุลกากร
8.แนวทางการพิจารณาความผิดและการดำเนินคดีตามกฎหมายศุลกากร
9.หลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบคดีและระงับการฟ้องร้องในชั้นศุลกากร 

อัตราค่าสัมมนา
Early Bird 3,000 บาท (TAX 3% = 90 ฿ ชำระสุทธิ 2,910 ฿)
สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2554 เท่านั้น
Normal 3,800 บาท ( TAX 3% = 114 ฿ ชำระ 3,686 ฿ )
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2554 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)