ต้องการรับข่าวสาร


เทคนิคการตรวจนับสินค้า

วันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2558 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)

วิทยากร : อ.สมบัติ ศิริรักษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการคลังสินค้า
เทคนิคการตรวจนับสินค้า

          ในการดำเนินงานของแต่ละองค์กรช่วงปลายปี จะมีกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินการขององค์กร และจะต้องมีการปฏิบัติเป็นเรื่องปกติเมื่อครบรอบบัญชี หรือมากกว่านั้น แล้วแต่นโยบายขององค์กร นั่นก็คือการ “ตรวจนับสินค้า” ในการดำเนินการดังกล่าว ในหลายองค์กร งานดังกล่าวเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายสำหรับผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง และปัจจัยอื่นที่แตกต่างกัน   
             เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการภายใน ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หลักสูตร “ตรวจนับสินค้า” จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงความจำเป็นในการปฏิบัติการดังกล่าว เทคนิค และผลกระทบของการตรวจนับสินค้า อันจะส่งผลต่อบุคลากรที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ลุล่วง ตามที่องค์กรคาดหวัง

วิทยากร
วิทยากร : อ.สมบัติ   ศิริรักษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการคลังสินค้า
เนื้อหาหลักสูตร

1. ปัญหาโลกแตก
2. ตรวจนับสินค้า
   2.1 ทำไมต้องตรวจนับสินค้า (เพิ่มกฎหมายที่เกี่ยวข้องในหัวข้อนี้)
   2.2 การตรวจนับเป็นหน้าที่ของใคร
   2.3 ประเภทของการตรวจนับ
       - การตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำวัน
       - การตรวจนับแบบวนรอบ
       - การตรวจนับเป็นจุด
       - การตรวจนับประจำปี
   2.4 วิธีการตรวจนับ
       - การตรวจนับแบบคลาสสิค
       - การตรวจนับด้วยบินการ์ด
       - การตรวจนับด้วยบัตร
        - การตรวจนับด้วย Handheld
  2.5 PDCA กับการตรวจนับสินค้า
        Plan
                - กำหนดขั้นตอนและวิธีการตรวจนับ
                 - กำหนดกำลังพลในการตรวจนับ
                 - เครื่องมือในการตรวจนับ
                  - วิธีเดินตรวจนับ
                  - กระจายข้อมูล
         Do
                  - ประชุมสรุปแผน
                  - ตรวจนับจริง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการตรวจนับ
          Check
                    - การเปรียบเทียบผลการตรวจนับ และเกณฑ์การยอมรับ
           Action
                    - การจัดทำรายงานผลการตรวจนับ
                    - ขออนุมัติปรับปรุงบัญชีสินค้า
                    - ความเกี่ยวพันของผลการตรวจนับ
3. สินค้าทำลาย
4. How to do it
    4.1 Warehouse
    4.2 Inventory
    4.3 Process Flow
    4.4 Facility
          - WMS
          - Bar Code
          - Handheld
5. Key Performance Indicator - KPIs

         5.1 การประเมินผลการจัดการคลังสินค้า ด้วยผลการตรวจนับสินค้า
         5.2 5 ส. เพื่อลดปัญหาการตรวจนับสินค้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลัง
         5.3 มาตรฐาน ISO เรื่องการตรวจนับสินค้า

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,200 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 3,424 บาท
(สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)
กรณีสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 5 มิถุนายน 2558 เท่านั้น
Normal 3,800 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 4,066 บาท
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2558 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมMyHotel CMYK ห้วยขวาง( MRT สถานีห้วยขวาง ทางออก 1)