ต้องการรับข่าวสาร


Effective Logistics & Supply Chain Management

วันเสาร์ ที่ 6 กันยายน 2551 (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

วิทยากร : ดร.คงศักย์ ล้อเลิศรัตนะ
The Specialist
- Lean & Logistics/Supply Chain Trainer & Consultant
- Warehouse Management Trainer & Consultant
- 3PL Outsourcing Trainer & Consultant
Effective Logistics & Supply Chain Management
          การบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นสิ่งจำเป็นของกลไกธุรกิจที่สำคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและยกระดับศักยภาพการดำเนินการทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่างๆของการจัดการ  ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ หรือการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า  
           การดำเนินการและการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนจึงเป็นเรื่องที่บริษัท ห้างร้าน ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ประกอบการภายในส่วนต่างๆ ของซัพพลายเชน จำเป็นต้องเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ให้ทันต่อสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่นับวันจะทวีความรุนแรงในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น
วิทยากร
ดร.คงศักย์  ล้อเลิศรัตนะ
The Specialist
- Lean & Logistics/Supply Chain Trainer & Consultant
- Warehouse Management Trainer & Consultant
- 3PL Outsourcing Trainer & Consultant
เนื้อหาหลักสูตร

 1. Logistics & Supply Chain Management ช่วยในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างไร                    17. Made To Stock               
 2. การพัฒนาและการจัดการด้าน Logistics & Supply Chain Management                              18. Supply Chain Mapping       
 3. ความต้องการทางโลจิสติกส์                                                                                                       19. ขั้นตอนการเชื่อมต่อ Supply Chain
 4. องค์ประกอบของโลจิสติกส์                                                                                                         20. ซัพพลายเชนระหว่างบริษัท
 5. แนวคิดองค์ประกอบของโลจิสติกส์                                                                                              21. Material Flows
 6. การจัดการซัพพลายเชน ( Supply Chain Management)                                                         22. Segregated Flows
 7. ความสัมพันธ์ของโลจิสติกส์กับซัพพลายเชน                                                                                23. Stock Time Curve
 8. การเชื่อมต่อโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ                                                                                        24. Logistics  Audit
 9. แบบจำลองอ้างอิงในการดำเนินงานซัพพลายเชน                                                                        25. Purchasing Management  Key Points
10. แรงกดดันและข้อขัดแย้งในซัพพลายเขน                                                                                     26. Inventory Management  Key Points   
11. ผลกระทบโลจิสติกส์ต่อผลการดำเนินงานทางการเงิน                                                                27. Warehousing Management Key Points
12. การกำหนดโครงร่างซัพพลายเชน                                                                                               28.Transportation Management Key Points
13. การเชื่อมต่อซัพพลายเชน                                                                                                           29. Logistics Problems      
14. ชุดเชื่อมต่อของกิจกรรม                                                                                                             30. การวัดผลงานทางด้านโลจิสติกส์      
15. การกำหนดตำแหน่งการเชื่อมต่อ ต้นทุนและมูลค่าเพิ่ม                                                               31.Supply Chain Agreement &Company Target      
16. Made To Order                                                                                                                       32. KPI and Report  for Supply Chain Management             

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,600 บาท (TAX 3% = 108 ฿ ชำระสุทธิเพียง  3,492 ฿)
ชำระเงินภายใน 22 สิงหาคม 2551 เท่านั้น
Normal 4,500 บาท ( TAX 3% = 135 ฿ ชำระสุทธิ  4,365 ฿ )
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันเสาร์ ที่ 6 กันยายน 2551 (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
โรงแรมเอส ซี ปาร์ค(ซอยเทพลีลา : รามคำแหง 39)