ต้องการรับข่าวสาร


การจัดการสินค้าคงคลัง และคลังสินค้า(Inventory & Warehouse Management)

วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2555(เวลา 08.30 – 16.00 น.)

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการคลังสินค้า
การจัดการสินค้าคงคลัง และคลังสินค้า( Inventory & Warehouse Management)
          การวางแผนการบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse) และสินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขัน ได้ซึ่งคลังสินค้ามีความสำคัญที่สุดในระบบโลจิสติกส์ ในการบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างเข้ามาร่วมด้วย และด้วย  ความซับซ้อนที่ต้องการให้การบริหารมีคุณภาพที่ดี ต้องอาศัยระบบการทำงานที่มีคุณภาพ มีระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย และบุคลากรที่เป็นมืออาชีพทั้ง 3 สิ่งนี้ต้องทำงานสอดคล้องประสานกันเพื่อให้เกิดความแม่นยำในการทำงาน
วิทยากร
วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการคลังสินค้า
เนื้อหาหลักสูตร
  Inventory Management
  1.ความจำเป็นที่ต้องเก็บสต๊อค(สินค้าคงคลัง)
  2.หลากหลายมุมมองเรื่องสินค้าคงคลัง
  3.การตัดสินใจเชิงบริหารเรื่องสินค้าคงคลัง
  4.เทคนิคการบริหารสินค้าคงคลัง
   •Stock Keeping Units - SKUs
    •การวิเคราะห์และการบริหารสินค้าคงคลัง  แบบ ABC
    •EOQ (Economic Order Quantity)
    •BOM (Bill of Material)
    •MRP (Material Requirement Planning)
  5.การเติมสินค้า(Replenishment)
  6.กรณีศึกษา

  Warehouse Management

  1.บทบาทของคลังสินค้าในโลกแห่งการแข่งขัน
  2.ประเภทของคลังสินค้า
  3.ปัจจัยด้านโลจิสติกส์ที่ส่งผลกระทบต่อคลังสินค้า
  4.ขั้นตอนการปฏิบัติงานของคลังสินค้า
  5.หลักการของการออกแบบคลังสินค้าที่ดี
  6.ระบบและอุปกรณ์ในการจัดเก็บ
  7.ระบบและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย
  8.การเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
  9.ต้นทุนของการปฏิบัติงานคลังสินค้า
  10.การวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI)
  11.การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,000 บาท (TAX 3% = 90฿ ชำระเพียง 2,910฿)
สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินภายใน 8 สิงหาคม 2555 เท่านั้น
Normal 3,800 บาท ( TAX 3% = 114 ฿ ชำระ 3,686 ฿ )
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2555 (เวลา 08.30 – 16.30 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์ (ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)