ต้องการรับข่าวสาร


เจาะลึก UCP600 & Letter of Credit

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2556( 08.30 – 16.00 น.)

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
อดีต ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
เจาะลึก UCP600 & Letter of Credit(L/C)

          Letter of Credit เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้เป็นเครื่องมือในการชำระค่าสินค้าของผู้ซื้อ ขณะเดียวกันผู้ขายก็พึงพอใจถ้าได้รับการชำระเงินด้วย L/C ที่ผู้ซื้อเปิดมาให้ เพราะผู้ขายทราบดีว่า ถ้าผู้ขายส่งสินค้าออกแล้วได้จัดทำเอกสารตามเงื่อนไขของ L/C นั้น ได้ถูกต้องครบถ้วน ผู้ขายย่อมได้รับการชำระเงินแน่นอนจากธนาคารผู้เปิด Letter of Credit แม้ว่าผู้ซื้อจะไม่ชำระก็ตาม
          ผู้ซื้อ ผู้ขาย ธนาคารผู้เปิด L/C ธนาคารผู้รับซื้อเอกสารจากผู้ขาย ต้องเข้าใจเงื่อนไขใน L/C อย่างชัดเจน แน่นอน เงื่อนไขใน L/C แต่ละฉบับมีความยุ่งยาก ยาก ง่าย ไม่เหมือนกัน L/C บางฉบับใช้ศัพท์โดยเฉพาะแต่คำเหล่านั้นได้มีการระบุไว้ในมาตราต่างๆ ของ UCP 600 จึงมีความจำเป็นอย่างสูงยิ่ง ที่ผู้เกี่ยวข้องใน L/C อาทิเช่น ธนาคารผู้เปิด L/C ผู้ขอเปิด L/C ผู้รับประโยชน์ตาม L/C (ผู้ขาย) และธนาคารผู้รับซื้อเอกสารภายใต้เงื่อนไข L/C ต้องเข้าใจเงื่อนไขทุกๆเงื่อนไขใน L/C ผู้ขายก็จะทำเอกสารได้ถูกต้อง เอกสารใดสามารถออกเองได้หรือต้องจัดหาที่ไหน อย่างไร
          หลักสูตรนี้จึงได้นำเงื่อนไขของ L/C มาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบ ว่าวิธีปฏิบัติควรทำอย่างไร โดยนำเอามาตราต่างๆ ทั้ง 39 มาตรา ของ UPC 600 มาทำความเข้าใจโดยละเอียดเพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดทำเอกสาร ในการตรวจเอกสาร เพื่อลดข้อขัดแย้งในเรื่องการชำระเงินระหว่างประเทศ

วิทยากร
อ.วัชระ  ปิยะพงษ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
อดีต ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
เนื้อหาหลักสูตร

1.วิเคราะห์ Letter of Credit
           - อย่างไรเรียกว่า Standby L/C ใช้ประโยชน์อย่างไรในการค้า
           - เงื่อนไขใน L/C ที่แสดงว่าเป็น “Restricted L/C”
 2. การใช้ UCP 600 ทั้ง 39 มาตราในการจัดทำเอกสาร
             2.1 UCP 600 ได้ให้ความของ Shipment term ว่านับอย่างไร ถ้า L/C ระบุ
                  -  On or about
                  -  First Half, Second Half
                  -  Beginning, Middle, End
             2.2 UCP 600 จะระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของธนาคาร (Issuing Bank,  Confirming Bank )
                  - มาตรฐานในการตรวจเอกสารตามมาตราที่ 14 ที่จะต้องปฏิบัติ
3. การปฏิเสธเอกสารที่มีข้อผิดพลาด (Discrepancy) ของการใช้มาตราที่ 16 ต้องปฏิบัติอย่างไร
4. การขอใบตราส่งให้สอดคล้องใน L/C (ใช้มาตราที่ 19 ถึง 25)
5. ความหมายของคำว่า “CLEAN” ตามาตราที่ 27
6. การจัดหา Insurance Policy/Certificate ตามมาตราที่ 28
7. ถ้าวันหมดอายุของ L/C ตรงกับวันหยุดทำอย่างไร(มาตราที่ 29)
8. ความหมายของคำว่า “ABOUT” ตามมาตราที่ 30
9. การใช้ “PARTIAL SHIPMENT” ตามมาตราที่ 31
10. การส่งสินค้าเป็นงวด ๆ ตามาตราที่ 32
11. การยื่นเอกสารนอกเวลาทำการของธนาคาร ตามมาตราที่ 33
12. เอกสารที่ปลอมแปลงใครรับผิดชอบ มาตราที่ 34
13. เอกสารสูญหายล่าช้าใครรับผิดชอบ มาตราที่ 35
14. เหตุสุดวิสัย ตามาตราที่ 36
15. ผู้ซื้อจะต้องรับผิดต่อการเปิด L/C  มาตราที่ 37
16. ผู้ขายต้องการโอน L/C ให้กับผู้อื่น ต้องทำอย่างไร  มาตราที่ 38
                   - จะโอนบางส่วนได้ ต้องทำอย่างไร
                   - ผู้รับโอนมาแล้วจะโอนต่อทำอย่างไร
17. ผู้รับประโยชน์ตาม L/C จะหา Supplier ได้อย่างไร มาตราที่ 39
18. ถาม-ตอบ

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,000 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 3,210 บาท
(สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)
กรณีสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 5 มิถุนายน 2556 เท่านั้น
Normal 3,800 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 4,066 บาท
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2556 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมMyHotel Ratchada( MRT สถานีห้วยขวาง ทางออก 1)