ต้องการรับข่าวสาร


เตรียมความพร้อมสู่ AEC(ASEAN Economic Community)

วันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2556(เวลา 08.30–16.00 น.)

วิทยากร : อ.กมลภัทร บุญค้ำ
(Management Consultant & Coach)
เตรียมความพร้อมสู่ AEC (ASEAN Economic Community)
     ข้อตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายการค้า สินค้าและบริการ การลงทุน รวมทั้งทรัพยากรต่างๆ อย่างเสรี จะมีตลาดการค้าใหญ่ขึ้น ขณะเดียวกัน การแข่งขันก็รุนแรงมากขึ้น ผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

     หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงาน, หัวหน้างานและผู้บริหารทุกองค์กรที่ต้องการเตรียมความพร้อมสู่การเข้าร่วม AEC

วิทยากร
วิทยากร  : อ.กมลภัทร  บุญค้ำ
                    (
Management Consultant & Coach)
เนื้อหาหลักสูตร

1. ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC

2. เศรษฐกิจและธุรกิจไทย ASEAN, ASEAN+3, ASEAN+6

3. นโยบายภาครัฐและเอกชนที่อาจเกิดขึ้นภายใต้ AEC

4. แนวโน้มการเคลื่อนย้ายของทุน, แรงงานและทรัพยากร

5. การนำเข้า/ส่งออก ในยุค AEC

6. ภาวะการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นหลัง AEC

7. อุปสรรคและโอกาสในยุค AEC

8. แผนการพัฒนา แผนธุรกิจ แผนปฏิบัติการเพื่อรับมือ AEC

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,100 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 3,317 บาท
(สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)
กรณีสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 เท่านั้น
Normal 3,800 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 4,066 บาท
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2556 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมMyHotel Ratchada( MRT สถานีห้วยขวาง ทางออก 1)