ต้องการรับข่าวสาร


เจาะประเด็นกฎหมายศุลกากร และการโต้แย้งสิทธิกรณีศุลกากรตรวจสอบ

วันเสาร์ ที่ 3 สิงหาคม 2556 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)

วิทยากร : อ.วิชัย มากวัฒนสุข
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร
เจาะประเด็นกฎหมายศุลกากร และการโต้แย้งสิทธิกรณีศุลกากรตรวจสอบ
          กรมศุลกากรได้กำหนดกฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออกสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและหลัก เกณฑ์ที่กรมศุลกากรกำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก เพื่อจะช่วยให้สามารถลดหรือป้องกันปัญหาที่เกิดจากการกระทำผิดกฎหมายได้ เพราะการกระทำผิดที่เกิดจากความไม่รู้หรือไม่เจตนาย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ ประกอบการโดยตรง
วิทยากร
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร
เนื้อหาหลักสูตร

1. พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และแก้ไขเพิ่มเติม
2. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร ฉบับใหม่ พ.ศ............
3. กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก กรณีของต้องห้าม - ของต้องกำกัด
4. หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย กรณีศุลกากรไร้เอกสาร
5. ประเด็นสำคัญที่กรมศุลกากรเข้มงวดในการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
       - ความผิดเกี่ยวกับการสำแดงพิกัด อัตราอากรเท็จ               
       - การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรไม่ถูกต้อง เช่น กรณี FTA, AFTA , JTEPA,  WTO 
       - ความผิดที่เกิดจากการสำแดงราคาสินค้าที่ต่ำกว่าความเป็นจริง ทำให้อากรขาด
       - ความผิดที่เกิดจากการไม่รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม เช่น ค่าสิทธิ ค่าธรรมเนียมอนุญาต ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายอื่น
       - ตรวจพบใบเพิ่มหนี้ค่าสินค้า, ค่า Freight/Insurance แต่ผู้นำเข้าไม่ได้ยื่นคำร้องขอเสียอากรเพิ่มเติม
       - แสดงแหล่งกำเนิดสินค้าเป็นเท็จ
6.การตรวจสอบใบขนขาเข้าที่ผู้ประกอบการต้องทราบ
       - Red Line
       - Green Line
7. เทคนิคการเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บเอกสารเพื่อตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย(Post audit)
8.เทคนิคในการใช้สิทธิโต้แย้งกับกรมศุลกากร
9.แนวทางการพิจารณาความผิดและการดำเนินคดีตามกฎหมายศุลกากร
10.หลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบคดีและระงับการฟ้องร้องในชั้นศุลกากร 

อัตราค่าสัมมนา
Early Bird 3,100 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 3,317 บาท
(สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)
กรณีสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เท่านั้น
Normal 3,800 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 4,066 บาท
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันเสาร์ ที่ 3 สิงหาคม 2556 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมเดอะเทรเวลเลอร์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีรัชดาภิเษก ทางออก 1)