ต้องการรับข่าวสาร


การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้ FTA และ WTO

วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2556(08.30 – 16.30 น.)

วิทยากร : วิทยากรจากกรมศุลกากร
การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้ FTA และ WTO
          กฎแหล่งกำเนิดสินค้า เป็นกฎเกณฑ์เพื่อใช้กำหนดสัญชาติของสินค้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในกฎทางการค้าระหว่างประเทศ เพราะเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับเป็นเกณฑ์ชี้ในการใช้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไข ที่สมาชิกได้ทำข้อตกลงร่วมกัน หากธุรกิจไม่ทราบในเรื่องกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ก็จะไม่สามารถวางแผนการใช้สิทธิประโยชน์ และการวางแผนในการผลิตเพื่อให้ได้รับถิ่นกำเนิดตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่กำหนด ตามข้อตกลงของการรวมกลุ่มต่างๆ ทำให้ธุรกิจไม่สามารถแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศกับประเทศคู่แข่ง และการให้สิทธิประโยชน์กับประเทศคู่ค้าได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
วิทยากร
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากกรมศุลกากร
เนื้อหาหลักสูตร

1. ความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำความตกลงต่างๆ ทั้งระดับพหุภาคี และ ทวิภาคี

2. การคำนวณสะสมเพื่อแสดงถึงแหล่งกำเนิดสินค้าของอาเซียนตามหลักเกณฑ์ แบบใหม่

3. การขออนุญาตแหล่งกำเนิดสินค้าของอาเซียน ตามหลักเกณฑ์แบบใหม่ (FORM D)

4. การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้า กรณี Back-to-Back CO

5. Update 2011 การลดหย่อนอัตราอากรในการนำเข้าและกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงอื่น ๆ 

ได้แก่ AJCEP, AKFTA, AANZFTA, TAFTA, NZTCEP, ITFTA, JTEPA และ ITFTA 

6. Update ระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self Certification System: SC) ของผู้ส่งออกที่มีสิทธิรับรองตนเองหรือที่เรียกว่า “Certified Exporter”  

7. ทราบความหมาย ความสำคัญของ Third Country Invoicing และตัวอย่างเอกสาร

8. การบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องในการผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร (Paperless Customs) เพื่อให้ได้สิทธิ์ลดหย่อนอัตราอากร

9. การบันทึกแหล่งกำเนิดสินค้าผิดพลาด จะถูกตัดสิทธิ์ หรือ เสียค่าปรับหรือไม่ อย่างไร
 

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,100 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 3,317 บาท
(สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)
กรณีสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 9 สิงหาคม 2556 เท่านั้น
Normal 3,800 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 4,066 บาท
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2556 (เวลา 08.30 – 16.30 น.)
โรงแรมเดอะเทรเวลเลอร์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีรัชดาภิเษก ทางออก 1)