ต้องการรับข่าวสาร


เทคนิคการตรวจนับสินค้า

วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2556 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)

วิทยากร : อ.สมบัติ ศิริรักษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการคลังสินค้า
เทคนิคการตรวจนับสินค้า

          ในการดำเนินงานของแต่ละองค์กรช่วงปลายปี จะมีกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินการขององค์กร และจะต้องมีการปฏิบัติเป็นเรื่องปกติเมื่อครบรอบบัญชี หรือมากกว่านั้น แล้วแต่นโยบายขององค์กร นั่นก็คือการ “ตรวจนับสินค้า” ในการดำเนินการดังกล่าว ในหลายองค์กร งานดังกล่าวเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายสำหรับผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง และปัจจัยอื่นที่แตกต่างกัน   
             เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการภายใน ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หลักสูตร “ตรวจนับสินค้า” จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงความจำเป็นในการปฏิบัติการดังกล่าว เทคนิค และผลกระทบของการตรวจนับสินค้า อันจะส่งผลต่อบุคลากรที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ลุล่วง ตามที่องค์กรคาดหวัง

วิทยากร
วิทยากร : อ.สมบัติ   ศิริรักษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการคลังสินค้า
เนื้อหาหลักสูตร

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลัง 
2. บัญชีคุมสินค้า
      2.1 สต๊อคการ์ด
      2.2 บินการ์ด
3. ตรวจนับสินค้า
      3.1 ทำไมต้องตรวจนับสินค้า
      3.2 การตรวจนับเป็นหน้าที่ของใคร
      3.3 วิธีการตรวจนับ
              -
Physical Count
              - Cycle Count
       3.4 การวางแผนตรวจนับสินค้า
              -
รายละเอียดคลังสินค้า
              - Location
              - Item Class/ABC Analyses
              - การหาจำนวนสินค้าสำหรับ Cycle Count
              - การเลือกสินค้าในการ Cycle Count
              - กำหนดขั้นตอนและวิธีการตรวจนับ
              - กำหนดกำลังพลในการตรวจนับ
              - เครื่องมือในการตรวจนับ
              - วิธีเดินตรวจนับ
              - กระจายข้อมูล
         3.5 ดำเนินการตรวจนับ
              - ประชุมสรุปแผน
              - การตรวจนับด้วยบัตร
              - การตรวจนับด้วย Handheld
              - ประโยชน์จากการตรวจนับด้วยเครื่องมือ
          3.6 การดำเนินการหลังการตรวจนับ
              - การจัดทำรายงานผลการตรวจนับ
              - ขออนุมัติปรับปรุงบัญชีสินค้า
              - ความเกี่ยวพันของผลการตรวจนับ
4. KPIs
         4.1 การประเมินผลการจัดการคลังสินค้า ด้วยผลการตรวจนับสินค้า
         4.2 5 ส. เพื่อลดปัญหาการตรวจนับสินค้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลัง
         4.3 มาตรฐาน ISO เรื่องการตรวจนับสินค้า

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,000 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 3,210 บาท
(สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)
กรณีสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เท่านั้น
Normal 3,800 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 4,066 บาท
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2556 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
ศูนย์ประชุมสัมมนา เดอะคอนเนคชั่น( MRT สถานีลาดพร้าว ทางออก 4)