ต้องการรับข่าวสาร


เรียนรู้ ATIGA เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสินค้าใน AEC

วันอังคาร ที่ 23 กันยายน 2557(เวลา 08.30-16.00 น.)

วิทยากร : อ.อาวุธ โพธิ์เล็ก
- อดีตผู้ช่วยรองประธาน ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ ฝ่ายการต่างประเทศ
- อาจารย์ประจำและที่ปรึกษา ด้านการค้าต่างประเทศและระเบียบศุลกากรของสถาบันชั้นนำหลายแห่ง
เรียนรู้ ATIGA เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสินค้าใน AEC

          ATIGA : ASEAN Trade In Goods Agreement หรือความตกลงในการซื้อขายสินค้าใน ASEAN ECONOMIC COMMUNITY : AEC  ได้เริ่มมีการให้และรับสิทธิประโยชน์ระหว่างกันไปแล้ว แหล่งวัตถุดิบจากการผลิตและการตลาดที่เป็นหนึ่งเดียวนี้กำลังรอให้ประโยชน์ แก่ผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกอยู่ การรู้จักกฎระเบียบเอกสารการค้าที่จะนำไปปรับใช้กับแต่ละ PAYMENT TERMS  และ TRADE TERMS ที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญในประชาคมเศรษฐกิจของเรา ด้วยเหตุนี้สมาร์ทไลฟ์เซ็นเตอร์จึงได้จัดสัมมนาหลักสูตรนี้สำหรับผู้ประกอบ การธุรกิจระหว่างประเทศ

วิทยากร
วิทยากร  :   อ.อาวุธ  โพธิ์เล็ก
- อดีตผู้ช่วยรองประธาน ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ ฝ่ายการต่างประเทศ
- อาจารย์ประจำและที่ปรึกษา ด้านการค้าต่างประเทศและระเบียบศุลกากรของสถาบันชั้นนำหลายแห่ง
เนื้อหาหลักสูตร
1)  ภาพรวม ASEAN จาก ASEAN C-AISP-AFTA D จนถึง AEC ATIGA ในปัจจุบัน
2)  สาระสำคัญของความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA)
3)  สิทธิประโยชน์จากกำแพงภาษี และกำแพงที่ไม่ใช่ภาษี (Tariff and Non-Tariff Barriers)
4)  ประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี (Free Flows of Goods)
5)  เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิด ในอาเซียน 10 ประเทศ
6)  การเตรียมการทางการตลาดก่อนเสนอตัวในประชาคม
7)  Certificate of Origin ในความต้องการของ L/C & B/C และการชำระเงินแบบอื่น
8)  หลักเกณฑ์การออก Certificate of Origin (Form D)
9)  ระบบ Self Certification และ Invoice Declaration
10)  แนวทางและคุณสมบัติการขึ้นทะเบียนเป็น Certified Exporter ใน ATIGA
11)  ข้อความที่จะต้องใช้รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเอง
12)  INCOTERMS และ CUSTOMS TERMS ที่เกี่ยวพันกับ ATIGA
13) วงจรการค้าด้วย L/C ของคู่ค้า 2 ฝ่าย และผู้รับผิดชอบตามเกณฑ์
14) วงจรการค้าด้วย Transferable L/C and  Back to Back L/C และการประยุกต์ใช้ C/O ATIGA (Form D)
15)  ถ้อยคำต้องระบุใน P/O, P/I รวมทั้ง Application และตัว L/C เพื่อเรียกร้องเอา C/O&INV Declaration
อัตราค่าสัมมนา
Early bird
3,200 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 3,424 บาท
(สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)
กรณีสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 18 กันยายน 2557 เท่านั้น
Normal 3,800 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 4,066 บาท
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันอังคาร ที่ 23 กันยายน 2557 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมMyHotel Ratchada( MRT สถานีห้วยขวาง ทางออก 1)