ต้องการรับข่าวสาร


Letter of Credit & UCP600 สำหรับผู้นำเข้าส่งออก

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มีนาคม 2557( 08.30 – 16.00 น.)

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
อดีต ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
Letter of Credit & UCP600 สำหรับผู้นำเข้าส่งออก

          Letter of Credit เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้เป็นเครื่องมือในการชำระค่าสินค้าของผู้ซื้อ ขณะเดียวกันผู้ขายก็พึงพอใจถ้าได้รับการชำระเงินด้วย L/C ที่ผู้ซื้อเปิดมาให้ เพราะผู้ขายทราบดีว่า ถ้าผู้ขายส่งสินค้าออกแล้วได้จัดทำเอกสารตามเงื่อนไขของ L/C นั้น ได้ถูกต้องครบถ้วน ผู้ขายย่อมได้รับการชำระเงินแน่นอนจากธนาคารผู้เปิด Letter of Credit แม้ว่าผู้ซื้อจะไม่ชำระก็ตาม
          ผู้ซื้อ ผู้ขาย ธนาคารผู้เปิด L/C ธนาคารผู้รับซื้อเอกสารจากผู้ขาย ต้องเข้าใจเงื่อนไขใน L/C อย่างชัดเจน แน่นอน เงื่อนไขใน L/C แต่ละฉบับมีความยุ่งยาก ยาก ง่าย ไม่เหมือนกัน L/C บางฉบับใช้ศัพท์โดยเฉพาะแต่คำเหล่านั้นได้มีการระบุไว้ในมาตราต่างๆ ของ UCP 600 จึงมีความจำเป็นอย่างสูงยิ่ง ที่ผู้เกี่ยวข้องใน L/C อาทิเช่น ธนาคารผู้เปิด L/C ผู้ขอเปิด L/C ผู้รับประโยชน์ตาม L/C (ผู้ขาย) และธนาคารผู้รับซื้อเอกสารภายใต้เงื่อนไข L/C ต้องเข้าใจเงื่อนไขทุกๆเงื่อนไขใน L/C ผู้ขายก็จะทำเอกสารได้ถูกต้อง เอกสารใดสามารถออกเองได้หรือต้องจัดหาที่ไหน อย่างไร
          หลักสูตรนี้จึงได้นำเงื่อนไขของ L/C มาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบ ว่าวิธีปฏิบัติควรทำอย่างไร โดยนำเอามาตราต่างๆ ทั้ง 39 มาตรา ของ UPC 600 มาทำความเข้าใจโดยละเอียดเพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดทำเอกสาร ในการตรวจเอกสาร เพื่อลดข้อขัดแย้งในเรื่องการชำระเงินระหว่างประเทศ

วิทยากร
อ.วัชระ  ปิยะพงษ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
อดีต ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
เนื้อหาหลักสูตร

1. การวิเคราะห์ Letter of Credit
2. วงจร Letter of Credit สำหรับเป็นเครื่องมือในการชำระเงิน
3. การใช้ Standby Letter of Credit และ ประโยชน์ทางการค้า
4. การใช้ Restricted Letter of Credit และ ประโยชน์ทางการค้า
5. เงื่อนไขข้อกำหนดใน Letter of Credit กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและ INCOTERMS’2010 ที่นำมาใช้อ้างอิง
6. เอกสารต่าง ๆ ตามที่ Letter of Credit เรียกขอ และ ผู้ที่ออกเอกสาร
7. UCP 600 มีผลกระทบต่อการชำระค่าสินค้าของผู้ส่งออกและผู้นำเข้า อย่างไร
8. การวิเคราะห์ UCP 600 ทั้ง 39 มาตราตาม Letter of Credit และการจัดทำเอกสาร
- การนับระยะเวลาการส่งสินค้า ตาม UCP 600
- ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของธนาคารตาม UCP 600
- มาตรฐานในการตรวจเอกสารของธนาคาร
- การปฏิเสธเอกสารที่มีข้อผิดพลาด (Discrepancy)
- เอกสารการขนส่งที่ Letter of Credit เรียกขอ
- ความหมายของคำว่า “CLEAN”
- การจัดหาเอกสารการประกันภัยและภัยที่คุ้มครอง (Insurance document and coverage)
- กรณีวันหมดอายุของ Letter of Creditตรงกับ วันหยุดนักขัตฤกษ์แต่ต่างประเทศไม่หยุด
- การใช้จำนวนเงินและประมาณสินค้า และราคาต่อหน่วย กับ “About” or “Approximately”
- การส่งสินค้าแบบ “Partial Shipment”
- การส่งสินค้าเป็นงวด ๆ
- การยื่นเอกสารนอกเวลาทำการของธนาคาร
- ความรับผิดชอบต่อเอกสารที่ปลอมแปลง
- ความรับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหาย หรือ ได้รับล่าช้า
- ความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัย
- ภาระความรับผิดชอบของผู้ซื้อการเปิด Letter of Credit ของธนาคาร
- การโอน Letter of Credit ให้กับผู้อื่น
- ผู้รับประโยชน์ตาม Letter of Credit
9. สรุปคำถาม - คำตอบ ปัญหาที่มักเป็นปัญหาสำหรับการความเสี่ยงจากการใช้ Letter of Credit และ UCP 600 

อัตราค่าสัมมนา
Early bird
3,100 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 3,317 บาท
(สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)
กรณีสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 7 มีนาคม 2557 เท่านั้น
Normal 3,800 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 4,066 บาท
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันพฤหัสบดี ที่ 13 มีนาคม 2557 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมMyHotel CMYK ห้วยขวาง( MRT สถานีห้วยขวาง ทางออก 1)