ต้องการรับข่าวสาร


ความรู้การนำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ(2 วัน)

วันศุกร์-เสาร์ ที่ 30-31 พฤษภาคม 2557

วิทยากร : อ.อาวุธ โพธิ์เล็ก (วันศุกร์ ที่ 30 พ.ค.2557) และ
อ.วิชัย มากวัฒนสุข (วันเสาร์ ที่ 31 พ.ค.2557)
ความรู้การนำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ( 2 วัน)

          ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว การตกลงกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย ไม่ได้แค่การพูดคุยตกลงระหว่างกันเท่านั้น แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎ กติกาการค้าสากล จึงมีองค์การการค้าโลก (WTO) เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อคู่ค้าทั่วโลก  ผู้นำเข้า-ส่งออกต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน พิธีการ ระเบียบ กฎเกณฑ์ ตลอดจนเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศเพื่อดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
        สมาร์ทไลฟ์เซ็นเตอร์จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก, นักธุรกิจ, ผู้ผลิต, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ, ผู้นำเข้า-ส่งออก, พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการทำธุรกิจ นำเข้า-ส่งออกเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

วิทยากร
อ.อาวุธ  โพธิ์เล็ก และ อ.วิชัย  มากวัฒนสุข
เนื้อหาหลักสูตร

วันศุกร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2557 (บรรยายโดย อ.อาวุธ  โพธิ์เล็ก)
1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก
2.เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า (Incoterms 2010)
    -  EXW         - FCA           - FAS            - FOB
     - CFR           - CIF            - CPT            - CIP
     -  DAT          - DAP           - DDP
3.เครื่องมือที่ใช้ในการชำระค่าสินค้า หลักการและวิธีการของ
     - การชำระเงินด้วยเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit)
     - ตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร (Bill for Collection)
     - การฝากขาย (Consignment)
     - ผู้ขายเปิดบัญชีขายเชื่อให้กับผู้ซื้อ (Open Account)
     - การชำระเงินล่วงหน้าหรือการชำระด้วยเงินสด (Cash in Advanced)
4. ขั้นตอนในการส่งสินค้า และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทางการค้าระหว่างประเทศ
     - เอกสารทางการเงิน (Financial Document)
     - เอกสารทางการขนส่ง (Transport Document)
     - เอกสารทางการค้า (Commercial Document)
5. เทคนิคเบื้องต้น ในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วย Forword Contract, Spot Contract, ฯลฯ
6. แนวทางในการเลือกประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินค้าที่จัดซื้อจากต่างประเทศ
7. แนวทางในการเลือกวิธีการขนส่งสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศที่คุ้มค่าปลอดภัย ทันเวลา และเหมาะสมกับสินค้า

วันเสาร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2557 (บรรยายโดย อ.วิชัย  มากวัฒนสุข)
1. ขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออกทั้งระบบ ทางเรือ ทางอากาศ ทางไปรษณีย์
2. พิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้านำเข้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Import)
3. พิธีการศุลกากรส่งออกระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Export)
4. หลักเกณฑ์ในการเสียภาษี การประเมินราคา และการคำนวณค่าภาษีอากร
5. พิกัดอัตราศุลกากร อัตราปกติทั่วไป อัตราลดหรือยกเว้นอากร
6. การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก เช่น FTA การขอคืนอากรมาตรา 19 ทวิ เขตปลอดอากร(Free Zone) เป็นต้น
7. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 6,000 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 6,420 บาท
(สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)
กรณีสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เท่านั้น
Normal 7,600 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 8,132 บาท
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันศุกร์-เสาร์ ที่ 30-31 พฤษภาคม 2557 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมลันตานา รีสอร์ท แบงคอค(MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)