ต้องการรับข่าวสาร


Effective Inventory Management

วันเสาร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

วิทยากร : อ.โภคทรัพย์ พุ่มพวง
Deputy General Manager – Operations
อุปนายกและกรรมการบริหารสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต
Effective Inventory Management
          สินค้าคงคลัง เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้การผลิตหรือการขายเป็นไปได้อย่างราบรื่น สินค้าคงคลังที่มากเกินไปเป็นปัญหาทั้งต้นทุนการเก็บรักษาสูง สินค้าเสื่อมสภาพ หมดอายุ ล้าสมัย ถูกขโมยหรือสูญหายและทำให้สูญเสียโอกาสในการนำเงินไปหาประโยชน์ด้านอื่นๆ ตรงข้ามสินค้าคงคลังน้อยไปก็ประสบปัญหาสินค้าขาดแคลน(Stock out) สูญเสียโอกาสในการขายให้ลูกค้า เป็นการเปิดช่องให้คู่แข่งขันและสูญเสียลูกค้าไป นอกจากนี้ถ้าขาดแคลนวัตถุดิบที่สำคัญ การดำเนินงานทั้งการผลิตและการขายต้องหยุดชะงัก ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจได้ ดังนั้นผู้ประกอบการต้องบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นระบบ เพราะการลงทุนในสินค้าคงคลังต้องใช้เงินจำนวนมากและส่งผลกระทบถึงสภาพคล่องของธุรกิจได้
วิทยากร
อ.โภคทรัพย์ พุ่มพวง
Deputy General Manager – Operations
อุปนายกและกรรมการบริหารสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต
เนื้อหาหลักสูตร
 • กระบวนการโลจิสติกส์ พื้นฐาน (Basic Logistics Process)
 • ความเกี่ยวข้องระหว่างการบริหารสินค้าคงคลัง และกระบวนการโลจิสติกส์ (Inventory Management vs. Logistics Process)
 • องค์กรที่ป่วยจากการบริหารสินค้าคงคลังไม่ดี (Symptoms of Poor Inventory)
 • สินค้าคงคลัง (Inventory) คือ อะไร ?
 • ความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง (Importance of Inventory Management)
 • เหตุผลของการมีสินค้าคงคลัง  (Reasons of having Inventory)
 • วัตถุประสงค์ในการบริหารสินค้าคงคลัง  (Objectives of Inventory Management)
 • คำถามพื้นฐาน ในการตัดสินใจเรื่องสินค้าคงคลัง  (Basic Questions for Inventory Management)
 • Stock Keeping Units(SKUs)
 • ประเภทของสินค้าคงคลัง  (Inventory Classification)
 • การบริหารสินค้าคงคลังแบบภาพรวม และรายสินค้า (Aggregated & Item Inventory Management)
 • การวิเคราะห์และการบริหารสินค้าคงคลัง  แบบ ABC
 • BOM (Bill of Material)
 • MRP (Material Requirement Planning)
 • EOQ (Economic Order Quantity), POQ (Period Order Quantity), TPOP (Time-Phased Order Point), Safety Stock
 • มูลค่าของสินค้าคงคลัง (Inventory Value)
 • การปรับปรุงระบบการบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Improvement)
 • กรณีศึกษา (Case Studies)
อัตราค่าสัมมนา
Early bird 2,900 บาท (TAX 3% = 87฿ ชำระเพียง 2,813฿)
ชำระเงินภายใน 12 กุมภาพันธ์ 2552 เท่านั้น
Normal 3,600 บาท ( TAX 3% = 108 ฿ ชำระ 3,492 ฿ )
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันเสาร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)


 

 
ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
รายละเอียดหลักสูตร
แผนที่สถานที่จัดสัมมนา