ต้องการรับข่าวสาร


Logistics Costs Management (โลจิสติกส์กับการลดต้นทุน)

วันพฤหัสบดี ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 (เวลา 09.00–16.00 น.)

วิทยากร : อ.เกษมพัฒน์ พานิชลือชาชัย
อาจารย์พิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ปรึกษาองค์กรเอกชนชั้นนำ

 

Logistics Costs Management (โลจิสติกส์กับการลดต้นทุน)
          ในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการประกอบธุรกิจและปัญหาการแข่งขันที่ยิ่งทวีความรุนแรง ทำให้การบริหารงานประสบกับความยากลำบากยิ่งขึ้น การบริหารที่สำคัญสำหรับการประกอบธุรกิจทุกประเภทไม่ว่าเป็นการผลิต การบริการ หรือ การซื้อและจำหน่าย คือการนำโลจิสติกส์มาใช้ในการบริหารงานเพื่อความอยู่รอดของบริษัทในลักษณะที่มีการพัฒนาและเจริญเติบโตควบคู่กัน สามารถวัดผลได้จากผลการดำเนินงาน โดยผลงานส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินกิจกรรมทางโลจิสติกส์ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนขององค์กร ทั้งการจัดซื้อ สินค้าคงคลัง การจัดเก็บ การขนย้าย การกระจายสินค้า ดังนั้น การบริหารงานด้วยโลจิสติกส์นับเป็นกลยุทธ์สำคัญของธุรกิจ
วิทยากร
อ.เกษมพัฒน์  พานิชลือลาชัย
อาจารย์พิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ปรึกษาองค์กรเอกชนชั้นนำ
เนื้อหาหลักสูตร

1. ความหมายและความสำคัญของการดำเนินกิจกรรมโลจิสติกส์
2. ความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบในกระบวนการโลจิสติกส์
3. ต้นทุนโลจิสติกส์ (Logistics Costs)
4. แนวทางการลดต้นทุนกับกิจกรรมโลจิสติกส์
5. การลดต้นทุนงานจัดซื้อ-จัดหา (Purchasing & Procurement Management)
6. การลดต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management, MSFP)
7. การลดต้นทุนการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)
8. การลดต้นทุนการจัดการขนส่งและการกระจายสินค้า (Transport & Distribution Management)
9. กรณีศึกษาและการทำกลุ่มสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Case Studies & Workshop)

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,000 บาท (TAX 3% = 90 ฿ ชำระสุทธิเพียง  2,910 ฿)
สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 เท่านั้น
Normal 3,800 บาท ( TAX 3% = 114 ฿ ชำระ 3,686 ฿ )
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)