ต้องการรับข่าวสาร


การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า(Inventory & Warehouse Management)

วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559(เวลา 08.30–16.00 น.)

วิทยากร : อ.เกียรติพงษ์ สันตะบุตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการคลังสินค้า
การจัดการสินค้าคงคลัง และคลังสินค้า( Inventory & Warehouse Management)
          การวางแผนการบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse) และสินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขัน ได้ซึ่งคลังสินค้ามีความสำคัญที่สุดในระบบโลจิสติกส์ ในการบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างเข้ามาร่วมด้วย และด้วย  ความซับซ้อนที่ต้องการให้การบริหารมีคุณภาพที่ดี ต้องอาศัยระบบการทำงานที่มีคุณภาพ มีระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย และบุคลากรที่เป็นมืออาชีพทั้ง 3 สิ่งนี้ต้องทำงานสอดคล้องประสานกันเพื่อให้เกิดความแม่นยำในการทำงาน
วิทยากร
วิทยากร : อ.เกียรติพงษ์  สันตะบุตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการคลังสินค้า
เนื้อหาหลักสูตร
  Inventory Management
  1.ความจำเป็นที่ต้องเก็บสต๊อค(สินค้าคงคลัง)
  2.หลากหลายมุมมองเรื่องสินค้าคงคลัง
  3.การตัดสินใจเชิงบริหารเรื่องสินค้าคงคลัง
  4.เทคนิคการบริหารสินค้าคงคลัง
   •Stock Keeping Units - SKUs
    •การวิเคราะห์และการบริหารสินค้าคงคลัง  แบบ ABC
    •EOQ (Economic Order Quantity)
    •BOM (Bill of Material)
    •MRP (Material Requirement Planning)
  5.การเติมสินค้า(Replenishment)
  6.กรณีศึกษา

  Warehouse Management

  1.บทบาทของคลังสินค้าในโลกแห่งการแข่งขัน
  2.ประเภทของคลังสินค้า
  3.ปัจจัยด้านโลจิสติกส์ที่ส่งผลกระทบต่อคลังสินค้า
  4.ขั้นตอนการปฏิบัติงานของคลังสินค้า
  5.หลักการของการออกแบบคลังสินค้าที่ดี
  6.ระบบและอุปกรณ์ในการจัดเก็บ
  7.ระบบและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย
  8.การเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
  9.ต้นทุนของการปฏิบัติงานคลังสินค้า
  10.การวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI)
  11.การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,300 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 3,531 บาท
(สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)
กรณีสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เท่านั้น
Normal
3,800 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 4,066 บาท
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
 
โรงแรมThe Palazzo Bangkok ( MRT สถานีห้วยขวาง ทางออก 3)