ต้องการรับข่าวสาร


Terms and Conditions for International Purchasing & Sales Management

วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 (เวลา 08.30-16.00 น.)

วิทยากร : อ.อาวุธ โพธิ์เล็ก
- อดีตผู้ช่วยรองประธาน ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ ฝ่ายการต่างประเทศ
- อาจารย์ประจำและที่ปรึกษา ด้านการค้าต่างประเทศและระเบียบศุลกากรของสถาบันชั้นนำหลายแห่ง
ข้อตกลงและเงื่อนไขในการบริหารการจัดซื้อ และการขายสินค้าระหว่างประเทศ

         การจัดซื้อ และขายสินค้าระหว่างประเทศ มีปัญหาในขั้นตอนปฏิบัติทั้งการประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกกิจการ อีกทั้งภารกิจหลักที่ยังไม่แจ้งชัด รวมไปถึงการทำสัญญาซื้อขายกับคู่ค้าผู้จัดจำหน่าย ที่ต้องมีคำมั่นสัญญาให้ครบถ้วน ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ต้องมีข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่คู่ค้าต้องเข้าใจร่วมกัน การชำระเงินต้องสอดคล้องกับการส่งมอบ การส่งมอบต้องเลือกให้สอดคล้องกับพาหนะขนส่ง วันรับส่ง ปริมาณสินค้า เอกสารที่ต้องร้องขอ และแม้แต่เรื่องการจัดซื้อแบบประกวดราคาหากใช้ไม่ถูกต้องแล้วย่อมสร้างความเสียหายแก่กิจการได้

วิทยากร
วิทยากร  :   อ.อาวุธ  โพธิ์เล็ก
- อดีตผู้ช่วยรองประธาน ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ ฝ่ายการต่างประเทศ
- อาจารย์ประจำและที่ปรึกษา ด้านการค้าต่างประเทศและระเบียบศุลกากรของสถาบันชั้นนำหลายแห่ง
เนื้อหาหลักสูตร
1. ภารกิจแผนกจัดซื้อระหว่างประเทศ (International Purchasing Department’s Missions)
2. พิจารณาแหล่งขายจากความยอดเยี่ยมทั้ง 5 (Right Supplier : 5 R)
3. จุดเจรจาต่อรองกับผู้เกี่ยวข้อง   3.1 คู่ค้า  3.2 ธนาคาร  3.3 บริษัทประกันภัย  3.4 บริษัทขนส่ง
4. ภาระหน้าที่ของผู้ซื้อผู้ขาย ที่ต้องปฏิบัติให้สัมพันธ์กับผู้ขาย ตามระเบียบ ICC
5. ภารกิจเอกสารของการจัดซื้อและการขาย (Purchasing Documents Mission)
6. หนังสือสอบถามราคาและรายละเอียดสินค้า (INQUIRIES)
7. หนังสือการตอบรับหรือ ตอบปฏิเสธ การสอบถาม
8. หนังสือติดตาม และ เร่งรัด (FOLLOW-UP AND EXPEDITION)
9. คำขอให้ช่วยซื้อ (PURCHASE REQUISITION)
10. ข้อตกลง (Terms) ในสัญญาซื้อขาย และใบสั่งซื้อ หรือ ใบสั่งขาย (P/O and S/O or P/I)
11. เงื่อนไข (Conditions) ประกอบที่ควรใช้ในใบสั่งซื้อ (P/O) และใบสั่งขาย (Sales Order)
12. ข้อตกลงและเงื่อนไขต้องระวังใน Application และ L/C ที่หนุน Purchase Order:P/O
13. เงื่อนไขที่ต้องระวังภายใต้เกณฑ์ชำระเงินที่เป็น B/C, O/A, BPO และ A/P
14. เงื่อนไขเรียกร้องใน Bid Invitation: Bid Bond. Performance Bond, Advance Payment Bond
15. ซักถาม.........ตลอดการสัมมนา
อัตราค่าสัมมนา
Early bird
3,600 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 3,852 บาท
(สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)
กรณีสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 13 มีนาคม 2561 เท่านั้น
Normal 4,200 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 4,494 บาท
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมThe Palazzo Bangkok ( MRT สถานีห้วยขวาง ทางออก 3)