ต้องการรับข่าวสาร


เจาะลึก สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน AEC

เลื่อนเป็นวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2558 (08.30 – 16.00 น.)
จากวันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2558


วิทยากร : อ.อาวุธ โพธิ์เล็ก
- อดีตผู้ช่วยรองประธาน ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ ฝ่ายการต่างประเทศ
- อาจารย์ประจำและที่ปรึกษา ด้านการค้าต่างประเทศและระเบียบศุลกากรของสถาบันชั้นนำหลายแห่ง
เจาะลึก สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน AEC
           อาเซียนเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยและกำลังจะก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ซึ่งเสริมโอกาสให้ผู้ประกอบการในอาเซียนขยายตลาดจากระดับประเทศ ไปสู่ตลาดระดับภูมิภาค ส่งเสริมแหล่งวัตถุดิบและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

           สมาร์ทไลฟ์เซ็นเตอร์จึงจัดการอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้สนใจทั่วไปเข้าใจกระบวนการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน และใช้เป็นข้อมูลเพื่อศึกษา วางแผนและแก้ไขปัญหาการค้าเพื่อการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไป
วิทยากร
วิทยากร  :   อ.อาวุธ  โพธิ์เล็ก
- อดีตผู้ช่วยรองประธาน ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ ฝ่ายการต่างประเทศ
- อาจารย์ประจำและที่ปรึกษา ด้านการค้าต่างประเทศและระเบียบศุลกากรของสถาบันชั้นนำหลายแห่ง
เนื้อหาหลักสูตร

• สิทธิพิเศษทางภาษีอากร
   – ทวิภาคี
   – พหุพาคี
• Update เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรี ASEAN-CHINA
   – Form E: กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าของ ASEAN-CHINA
   – ระเบียบปฏิบัติการใช้สิทธิ ASEAN-CHINA
   – การตรวจสอบ Form E
• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า Rule of Origin: ROOs
    – การกำหนดหลักเกณฑ์ในการได้สัญชาติของสินค้า และใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบสัญชาติของสินค้า
   – เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิสูจน์ถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ FTA
   – การวางแผนการใช้บริการวินิจฉัยถิ่นกำเนิดสินค้าล่วงหน้า (Advanced Rules of Origin Ruling)
   – กรณีกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า มีสิทธิร้องขอให้ทบทวนการวินิจฉัยถิ่นกำเนิดสินค้าได้
• ขั้นตอนการดำเนินการภายใต้มาตรฐานการ Third Party invoicing การซื้อขายผ่านประเทศที่สามจะต้องดำเนินการอย่างไร
   – ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ
   – นายหน้า จำเป็นต้องเป็นประเทศที่อยู่ใน FTA หรือไม่
   – ใบ CO(Certifiacte of Origin) เกี่ยวข้องอย่างไรกับผู้ผลิตและนายหน้าในการผลิตสินค้า
   – invoice ที่จะต้องออกจะต้องใช้กี่ Invoiceในการดำเนินการ
   – ขั้นตอนในการดำเนินการภายใต้มาตรการ Back to Back CO
• เอกสาร-แบบฟอร์มและรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวกับการค้าเสรี(FTA)ในการดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
   – เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิสูจน์ถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับการนำเข้าสินค้าภายใต้FTA
   – ข้อสังเกตในการดูแบบฟอร์ม FTA
   – การแก้ไขปัญหา กรณีที่เกิดความผิดพลาดต่างๆ
• Up-date ระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง(Self Certification System: SC) ของผู้ส่งออกที่มีสิทธิรับรองตนเองหรือที่เรียกว่า “Certified Exporter” เป็นโอกาสท้าทายใหม่ของผู้ส่งออกไทย
 

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,300 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 3,531 บาท
(สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)
กรณีสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เท่านั้น
Normal 3,800 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 4,066 บาท
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2558 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมThe Palazzo Bangkok ( MRT สถานีห้วยขวาง ทางออก 3)