ต้องการรับข่าวสาร


การจัดทำ Letter of Credit เพื่อการนำเข้า-ส่งออก(Basic L/C)

วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562(เวลา 08.30 – 16.00 น.)

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
อดีต ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
การจัดทำ Letter of Credit เพื่อการนำเข้า-ส่งออก(Basic L/C)

          การประกอบธุรกิจระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าและส่งออกรวมทั้งการซื้อ ขายสินค้านั้น มีวิธีการชำระเงินได้หลายวิธี แต่วิธีการซื้อขายที่ผู้นำเข้าและส่งออกนิยมใช้คือ ให้ธนาคารเป็นสื่อกลางโดยการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการในเรื่องของการชำระเงินและการได้ รับสินค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้องแต่ยังมีผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานด้านนี้ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสาร เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอกสารธนาคาร สมาร์ทไลฟ์เซ็นเตอร์จึงได้จัดการอบรมหลักสูตร "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ L/C เพื่อการนำเข้า-ส่งออก" เพื่อเป็นการเสริมทักษะและเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และให้ทราบถึงการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธนาคารได้อย่างถูกต้อง

วิทยากร
อ.วัชระ  ปิยะพงษ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
อดีต ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
เนื้อหาหลักสูตร

  1. ความรู้เกี่ยวกับเลตเตอร์ออฟเครดิตในการค้าระหว่างประเทศ
    - เลตเตอร์ออฟเครดิตประเภท/ชนิดต่าง ๆ
    - ประเภท L/C   * IRREVOCABLE L/C (เพิกถอนไม่ได้)
                              * REVOCABLE L/C (เพิกถอนได้)
    - ชนิดของ L/C  * NORMAL L/C (L/C ปกติทั่วไป)
                              * CONFIRMED L/C (L/C ที่ได้รับการยืนยันชำระเงิน)
                              * TRANSFERABLE L/C (L/C ที่สามารถโอนได้)
                              * RED CLAUSE L/C (L/C ที่เบิกเงินได้ก่อนส่งสินค้า)
                              * REVOLVING L/C (L/C ที่หมุนเวียนได้)
                              * BACK TO BACK L/C (L/C ฉบับที่สองที่มี L/C ฉบับแรกรองรับการเปิด)
                              * STANDBY L/C (L/C เพื่อการค้ำประกัน)
                              * DOMESTIC L/C (L/C ภายในประเทศ)
2. การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตโดยผู้ซื้อ เพื่อนำเข้าวัตถุดิบในการผลิตส่งออก
    - การกรอกใบคำขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต
    - ขั้นตอนการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต
    - วงเงินและบริการ
                              * L/C AT SIGHT, L/C TERMS, TRUST RECEIPT, SHIPPING GUARANTEE
                              * แบบฝึกหัดการขอเปิด L/C, การขอทำ TRUST RECEIPT, SHIPPING GUARANTEE
3. การแจ้งเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตให้แก่ผู้ส่งออกและบริการที่เกี่ยวข้อง
                             * ลักษณะของ L/C ที่ผู้ส่งออกได้รับ
                             * PRE-ADVICE OF L/C (L/C ฉบับแจ้งเบื้องต้น)
                             * CONFIRMATION OF L/C (L/C ฉบับยืนยันการเปิด)
                             * ORIGINAL L/C OPENED BY MAIL (L/C ต้นฉบับส่งทางไปรษณีย์)
                             * CREDIT OPERATIVE INSTRUMENTS OPENED BY FULL DETAILS TELECOMUNICATION (L/C ฉบับมีผลสมบูรณ์เปิดทางโทรคมนาคม)
4. การขอให้ธนาคารยืนยันชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต
5. การขอให้ธนาคารโอนเลตเตอร์ออฟเครดิตให้แก่ผู้รับโอน
6. การโอนเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทต่าง ๆ
7. การอ่านและตีความเลตเตอร์ออฟเครดิต

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,600 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 3,852 บาท
(สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)
กรณีสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เท่านั้น
Normal 4,200 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 4,494 บาท
การบรรยาย        :   บรรยาย + ยกตัวอย่าง + Workshop
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงฟาคม 2562 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
 โ
รงแรมThe Palazzo Bangkok ( MRT สถานีห้วยขวาง ทางออก 3)