ต้องการรับข่าวสาร


เจาะลึก พระราชบัญญัติศุลกากร 2560(ใหม่)

วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)

วิทยากร : อ.วิชัย มากวัฒนสุข
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร
เจาะลึก พระราชบัญญัติศุลกากร 2560 (ใหม่)
ด่วน ! เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่ที่สำคัญ พระราชบัญญัติศุลกากร 2560 เริ่มบังคับใช้วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
          - การเตรียมตัวก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้
          - จุดเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องทราบ
          - ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่อผู้ประกอบการ
วิทยากร
วิทยากร : อ.วิชัย  มากวัฒนสุข
                   วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร
เนื้อหาหลักสูตร

 1. หลักเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ตามพระราชบัญญัติศุลกากร 2560
 2. ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
       - ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
       - เฟดฟอร์เวอร์เดอร์
       - ชิปปิ้ง
       - ขนส่งในท่าเรือ-นอกท่าเรือ
       - คอนเทนเนอร์และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและวิธีการรับมือเพื่อไม่ให้ธุรกิจเสียหาย
      - วิเคราะห์เปรียบเทียบประเด็นการเปลี่ยนแปลงกฎหมายศุลกากรและผลกระทบต่อเอกชน
     - ปัญหาการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่หรือสายลับ
 4. การเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่อะไรบ้างที่จะกระทบถึงลูกค้าและสิ่งที่ต้องแจ้งแก่ลูกค้าเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
 5. จุดเปลี่ยนแปลงของพิกัดอัตราศุลกากรใหม่ AHTN 2017 ที่จะกระทบรายได้ – รายจ่ายของกิจการ พร้อมหลักเกณฑ์ใหม่ที่ถูกต้อง
 6. การเปลี่ยนแปลงกฎหมายกระทบต่อการตรวจสอบภายหลังการตรวจสอบ (Post Audit) อย่างไร เจ้าพนักงานมีอำนาจในการตรวจมากขึ้นหรือไม่ และบทลงโทษที่ต้องระวัง
       -ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรขอตรวจสอบเอกสารเกิน 5 ปี ผู้ประกอบการปฏิเสธไม่ให้ตรวจสอบได้หรือไม่
 7. ผลกระทบจากการใช้พิกัดอัตราศุลกากรผิดต่อการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่ไม่ถูกต้อง
 8. อายุความประเมินและบทลงโทษใหม่ที่ผู้ประกอบการต้องทราบ
        - การนับอายุความกรณีหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีอากร
 9. การเปลี่ยนแปลงจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับทำการผลิต ผสมประกอบ บรรจุ
 10. การนำบทบัญญัติเรื่องการเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บนมาใช้กับเขตปลอดอากร
       -การนำของที่ได้รับยกเว้นหรือคืนอากรเมื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหากนำของนั้นเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนให้ถือว่าเป็นการส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งได้รับการยกเว้นหรือคืนอากรหรือไม่
 11. การเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติว่าด้วย “การขนส่งด้วยคอนเทนเนอร์” จะกระทบกับผู้ใช้และผู้ให้บริการอย่างไร
 12. การเปลี่ยนแปลงอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องเพื่อขอคืนอากร (การสงวนสิทธิ์) ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ
 13. การเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติ เรื่อง การผ่านแดนและการถ่ายลำ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
        - ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจในประเทศ CLMV ต้องเตรียมตัวอย่างไร
 14. การเปลี่ยนแปลงบทลงโทษกรณีซื้อหรือรับไว้ซึ่งของเนื่องด้วยความผิดตามมาตรา 27
        - ต้องดูเจตนาของผู้กระทำความผิดด้วยหรือไม่
        - บทลงโทษที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมอัตราโทษ
 15. หลักการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะพิจารณาอุทธรณ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ดีต่อผู้ประกอบการหรือไม่ อย่างไร

อัตราค่าสัมมนา
Early Bird 3,600 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 3,852 บาท
(สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)
กรณีสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น
Normal 4,200 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 4,494 บาท
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมThe Palazzo Bangkok ( MRT สถานีห้วยขวาง ทางออก 3)