ต้องการรับข่าวสาร


หลักเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออก การเรียกอากรศุลกากร คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร ตามกฎหมายศุลกากรฉบับใหม่

วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)

วิทยากร : อ.วิชัย มากวัฒนสุข
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร
หลักเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออก การเรียกอากรศุลกากร คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร ตามกฎหมายศุลกากรฉบับใหม่
       ในการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า-ส่งออกสายเรือ-อากาศยาน ผู้รับจ้างขนส่ง ตัวแทนออกของ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติทางศุลกากรเป็นอย่างดี เพื่อให้การเสียค่าภาษีอากรและการผ่านพิธีการศุลกากรเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และป้องกันความเสียหายอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการเสียภาษีของผู้ประกอบการเองหรือตัวแทนออกของ (Shipping /Customs Broker)

        
วิทยากร
วิทยากร : อ.วิชัย  มากวัฒนสุข
                   วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร
เนื้อหาหลักสูตร

1. Update กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ที่เกี่ยวกับการนำของเข้า ส่งของออก
2. อายุความในการเรียกเก็บอากรที่ไม่ได้เสียหรือเสียไม่ครบ
3. หลักเกณฑ์ในการเรียกเก็บอากรที่ไม่ได้เสียหรือเสียไม่ครบ เงินเพิ่ม เบี้ยปรับ
4. การกักของ ขายทอดตลาด และการริบทรัพย์สิน
5. หลักเกณฑ์ในการขอคืนอากร
6. สิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร ตามกฎหมายศุลกากรฉบับใหม่
7. หลักเกณฑ์การดำเนินการในคลังสินค้าทัณฑ์บนในเรื่องดังต่อไปนี้
    - ต้องเสียอากรอย่างไร
    - แสดงและขายของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน
    - ผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน
8. การคำนวณเงินอากรสำหรับของที่เก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อจำหน่ายในประเทศการนำของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน
    - ต้องเสียอากรอย่างไร
    - ขั้นตอนและวิธีการนำของออก
    - อัตราศุลกากรและใช้อัตราเมื่อใด
    - กรณีนำของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าไปยังคลังสินค้าทัณฑ์บนอื่น
    - กรณีนำของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าไปยังเขตปลอดอากร
    - การนำของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อจำหน่ายให้กับกิจการ BOI
9. การคำนวณเงินอากร กรณีของที่เก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนสูญหายหรือถูกทำลาย
10. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการของคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป
11. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการของคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า
12. การนำของเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า
13. การนำเข้าเครื่องจักร ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักร รวมถึงเครื่องมือและเครื่องใช้ที่ใช้กับเครื่องจักรเพื่อใช้ทำการผลิตสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

อัตราค่าสัมมนา
Early Bird 3,800 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 4,066 บาท
(สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)
กรณีสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 22 มีนาคม 2562 เท่านั้น
Normal 4,800 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 5,136 บาท
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมThe Palazzo Bangkok ( MRT สถานีห้วยขวาง ทางออก 3)