ต้องการรับข่าวสาร


เทคนิคและความรู้การจัดซื้อต่างประเทศ(Overseas Purchasing Technique)

วันพุธ ที่ 23 มกราคม 2562(เวลา 08.30 – 16.00 น.)

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
อดีต ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
เทคนิคและความรู้ในการจัดซื้อต่างประเทศ(Overseas Purchasing Technique)

          เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงและการพยายามลดต้นทุน หลายๆ ธุรกิจจึงให้ความสนใจในการมองหาแหล่งจัดซื้อจากต่างประเทศ แต่การจัดซื้อต่างประเทศนั้น เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องมีความรู้พิเศษในการจัดทำเอกสารสำคัญหลายๆ ด้าน เนื่องจากมีขั้นตอนปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น คู่ค้า ธนาคาร ศุลกากร ประกันภัย ผู้ประกอบการขนส่ง จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติที่จะต้องศึกษากฎระเบียบ เงื่อนไขทางการค้าและการชำระเงินระหว่างประเทศให้ถ่องแท้ มิฉะนั้นแทนที่จะลดต้นทุนอาจกลายเป็นการเพิ่มต้นทุน และเกิดค่าใช้จ่ายอันคาดไม่ถึงตามมาอีกหลายประการ

วิทยากร
อ.วัชระ  ปิยะพงษ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
อดีต ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
เนื้อหาหลักสูตร

1. การสรรหา Suppliers 
2. การกำหนดในเรื่องสเปค  ตัวอย่างงาน  การขอตัวอย่างใบเสนอราคาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3. สถานะของผู้ขาย
4. ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ( INCOTERMS 2010)
5. ข้อควรระวังเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ อาทิ : Quotation, P/O, P/I, Selling Contract        
6. สินเชื่อธนาคารเพื่อการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
7. ข้อตกลงเกี่ยวกับการชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ (Payment Terms) พร้อมทางเลือกที่เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดซื้อต่างประเทศ และการเลือกเกณฑ์การชำระเงินแบบต่าง ๆ
        7.1 การชำระเงินด้วย L/C (LETTER OF CREDIT)
              -  ขั้นตอนการซื้อสินค้าด้วยการชำระเงินแบบ Letter of Credit (L/C)
              -  ประเภทของ L/C ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ควรใช้
              -  เทคนิคและวิธีการขอเปิด L/C
              -  ระยะเวลาในการชำระเงิน (Sight /Terms)
        7.2 การชำระเงินแบบ BILL FOR COLLECTION (B/C)
              -  ขั้นตอนการซื้อสินค้าด้วย B/C
              -  D/P Sight , D/P Terms หรือ D/A OPEN ACCOUNT
              -  ขั้นตอนการซื้อขายสินค้าด้วย Open Account 
         7.3 การชำระเงินด้วย ADVANCE PAYMENT
              -  ข้อได้เปรียบเทียบ เสียเปรียบจากการใช้ Advance Payment 
8. ข้อความสำคัญ ๆ ในเอกสารที่ส่งผ่านธนาคาร (L/C), (B/C), AWB, Invoice, P/L, Insurance Policy
9. การใช้สินเชื่อ T/R แบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการขนส่งและเงื่อนไขการชำระเงิน
10. เทคนิคเบื้องต้น ในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วย Forward Contract, Spot Contract, ฯลฯ
11. แนวทางในการเลือกประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินค้าที่จัดซื้อจากต่างประเทศ
12. แนวทางในการเลือกวิธีการขนส่งสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศที่คุ้มค่าปลอดภัย ทันเวลา และเหมาะสมกับสินค้า

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,600 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 3,852 บาท
(สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)
กรณีสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 18 มกราคม 2562 เท่านั้น
Normal 4,200 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 4,494 บาท
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันพุธ ที่ 23 มกราคม 2562 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมThe Palazzo Bangkok ( MRT สถานีห้วยขวาง ทางออก 3)