ต้องการรับข่าวสาร


ขั้นตอนและหลักเกณฑ์สำคัญในการประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออก อย่างมืออาชีพ

วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562(เวลา 08.30 – 16.00 น.)

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
อดีต ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
ขั้นตอนและหลักเกณฑ์สำคัญในการประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออก อย่างมืออาชีพ

        การค้าระหว่างประเทศ ทั้งในด้านการส่งออกและการนำเข้ามีความสําคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยการส่งออกเป็นวิธีหลักของการนำรายได้เข้าประเทศ ในขณะที่การนำเข้าสินค้าทุน
และสินค้าทีเป็นวัตถุดิบเพื่อการผลิตในขั้นต่อไป เป็นวิธีหนึ่งของการเพิ่มศักยภาพในด้านการผลิตและการส่งออกให้มากขึ้น เมื่อการค้าต่างประเทศมีความสําคัญเช่นนี้ ผู้ประกอบจึงจำเป็นต้องศึกษาขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการประกอบการค้าระหว่างประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายอันคาดไม่ถึงที่อาจตามมา   

วิทยากร
อ.วัชระ  ปิยะพงษ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
อดีต ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
เนื้อหาหลักสูตร

1. ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออกที่ผู้ประกอบการควรทราบ และพลาดไม่ได้
         - Work Flow การนำเข้า – ส่งออก ที่สำคัญ
         - ขั้นตอนการนำเข้าสินค้า
         - ขั้นตอนการส่งออกสินค้า
         - การเจรจา การทำสัญญาในการทำธุรกรรมนำเข้า – ส่งออก
         - กระบวนการส่งหรือรับสินค้าเมื่อเกิดรายการขายหรือ Order ในการนำเข้า – ส่งออก
2. การทำธุรกิจนำเข้า – ส่งออก และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
         - เอกสารสำคัญของธุรกิจนำเข้า – ส่งออกที่ต้องมี
         - เอกสารทางการเงิน (Financial Document)
         - เอกสารทางการขนส่ง (Transport Document)
         - เอกสารทางการค้า (Commercial Document)
3. ข้อตกลงทางการค้า เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า ความรับผิด ค่าใช้จ่าย (Incoterms 2010)
         - EXW (Ex-Works)                             - FCA (Free Carrier)                    - FAS (Free Alongside Ship)
         - FOB (Free on Board)                     - CFR (Cost and Freight)            - CIF (Cost Insurance and Freight)
         - CPT (Carriage Paid To)                - CIP (Carriage and Insurance Paid To)
         - DAT (Delivered at Terminal)         - DAP (Delivered at Place)          - DDP (Delivered Duty Paid)
4. เครื่องมือที่ใช้ในการชำระค่าสินค้า หลักการและวิธีการ
         - การชำระเงินด้วยเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit)
         - ตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร (Bill for Collection) - การฝากขาย (Consignment)
         - ผู้ขายเปิดบัญชีขายเชื่อให้กับผู้ซื้อ (Open Account)
         - การชำระเงินล่วงหน้าหรือการชำระเงินด้วยเงินสด (Cash in Advanced)
5. เทคนิคเบื้องต้น ในการป้องกันความเสี่ยงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วย Forward Contract,Option,Swap etc.
6. แนวทางในการเลือกประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินค้าที่จะนำเข้า-ส่งออก
7. แนวทางในการเลือกวิธีการขนส่งสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศที่คุ้มค่าปลอดภัยทันเวลาและเหมาะสมกับสินค้า
8. พิธีการศุลกากรขาออก-ขาเข้า และการตรวจปล่อยสินค้า
9. หลักเกณฑ์ในการเสียภาษีการประเมินราคา และการคำนวณค่าภาษีอากร
10. การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก เช่น FTA การขอืนอากรมาตรา19 ทวิ,เขตปลอดอากร (Free Zone) เป็นต้น
11. ข้อควรระวังในการเลือก Shipping
12. เอกสาร หลักฐานที่ต้องให้และรับจาก Shipping
13. ข้อควรระวังในการทำสัญญาซื้อขาย และรายละเอียดในสัญญา เพื่อป้องกันความเสี่ยง
         - สัญญาของฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขายมีอะไรบ้าง?
         - ประเด็นปัญหา...ที่ทำให้เกิดความผิดพลาดของสัญญา
         - รายละเอียดสำคัญในการทำสัญญา
14. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,600 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 3,852 บาท
(สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)
กรณีสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น
Normal 4,200 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 4,494 บาท
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมThe Palazzo Bangkok ( MRT สถานีห้วยขวาง ทางออก 3)