ต้องการรับข่าวสาร


กฎหมาย ภาษี และพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ

วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)

วิทยากร : อ.วิชัย มากวัฒนสุข
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร
กฎหมาย ภาษี และพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ
     การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และมีปัญหาทางด้านต้นทุนผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับความตั้งใจการลงทุน
วิทยากร
วิทยากร : อ.วิชัย  มากวัฒนสุข
                   วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร
เนื้อหาหลักสูตร

  1. ภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ ในการนำเข้า-ส่งออก

  2. การประเมินราคาศุลกากร ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าสิทธิ (Royalty Fee)

  3. พิกัดอัตราศุลกากร การลดอัตราอากร ยกเว้นอากร การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรกรณี FTA

  4. พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้า (e-Import)

  5. พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการส่งออก (e-Export)

  6. การสงวนสิทธิ์วางประกันโต้แย้ง และการอุทธรณ์การประเมินอากร

  7. ข้อควรระวังและแนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาดการเสียภาษีอากร

อัตราค่าสัมมนา
Early Bird 3,700 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 3,959 บาท
(สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)
กรณีสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 13 กันยายน 2562 เท่านั้น
Normal 4,400 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 4,708 บาท
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมThe Palazzo Bangkok ( MRT สถานีห้วยขวาง ทางออก 3)