ต้องการรับข่าวสาร


INCOTERMS 2020 (ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ) ใหม่

วันอังคาร ที่ 17 มีนาคม 2563 (เวลา 08.30–16.00 น.)

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
อดีต ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

 

INCOTERMS 2020 (ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ) ใหม่

           The International Chamber of Commerce: ICC หรือหอการค้าระหว่างประเทศ ในกรุงปารีส ได้ออกข้อบังคับที่เรียกว่า INCOTERMS 2020 RULES ฉบับใหม่ เริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2020 (ปี 2563)
            ใน INCOTERMS 2020 มีเรื่องที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับที่ประกาศใช้ในปี 2010 โดยมี 1 เทอมที่ทำการยกเลิก และมี 1 เทอมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ ส่วนเทอมเก่าได้สร้างข้อกำหนดเพิ่มเติมชัดเจนขึ้น จุดมุ่งหมายสำคัญคือการทำให้ครอบคลุม และง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น เนื้อหาสำคัญเกียวข้องกับความปลอดภัยในการขนส่ง และการประกันภัย กฏเกณฑ์เหล่านี้ได้รับการปรับปรุงให้ง่ายต่อการปฏิบัติ ทั้งนี้ยังมีการใช้ภาษาที่ทันสมัยซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กับการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน กฏเกณฑ์ใหม่ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำการค้าระหว่างประเทศ ในทุกตำแหน่งงานจำเป็นต้องศึกษา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

วิทยากร
อ.วัชระ  ปิยะพงษ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
อดีต ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
เนื้อหาหลักสูตร

1. ความหมายและความสำคัญของ INCOTERMS ต่อการค้า
2. ทำไม INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE(ICC),ต้องเปลี่ยน INCOTERMS 2010 มาเป็น INCOTERMS 2020
3. เหตุผลในการยกเลิก DAT,ของ INCOTERMS 2010
4. ใช้ เทอมอะไร มาแทน เทอมที่ยกเลิก
5. แนวทางในการเลือกใช้ INCOTERMS ที่เหมาะสม
6. INCOTERMS 2010 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม จาก 11 เทอม เปรียบเทียบกับ INCOTERMS 2020 ก็มี 11 เทอม แบ่งได้ 2 กลุ่มเช่นกัน
7. มีเทอมอะไรบ้างใน INCOTERMS 2020 การใช้ควรระบุอย่างไรถึงจะสมบูรณ์
8. Incoterms ® 2020 มี 11เทอม อะไรบ้าง
9. ข้อควรระวังข้อบังคับในแต่ละเทอมนั้นขัดต่อกฏระเบียบของศุลกากรหรือไม่อย่างไร
10. ภาระหน้าที่  ของผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้ง11 เทอมที่ต้องรับผิดชอบ
11. ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่สำคัญสุด ในแต่ละข้อตกลงจนครบทั้ง 11 เทอม
12. Critical Points และการเจรจาต่อรองเพื่อลดค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยง
13. กฏระเบียบและภาระพิธีการศุลกากร เกียวข้องกับ INCOTERMS
14. ภาระความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ มูลค่าเอาประกัน ในเทอม CIF และ CIP
15. การใช้ INCOTERMS Rules ในเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ
16. ตัวอย่างกรณีศึกษา/คำพิพากษาที่เกี่ยวกับ INCOTERMS

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,800 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 4,066 บาท
(สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)
กรณีสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 11 มีนาคม 2563 เท่านั้น
Normal 4,500 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 4,815 บาท
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันอังคาร ที่ 17 มีนาคม 2563 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมThe Palazzo Bangkok ( MRT สถานีห้วยขวาง ทางออก 3)