ต้องการรับข่าวสาร


eDrawback การขอคืนอากรตามมาตรา 19ทวิ ระบบไร้เอกสาร

วันเสาร์ ที่ 6 มิถุนายน 2552 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
เลื่อนจาก วันเสาร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2552


วิทยากร : คุณราตรี สนามไชย
นักวิชาการศุลกากร ชำนาญการ
สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กรมศุลกากร
eDrawback การขอคืนอากรตามมาตรา 19ทวิ ระบบไร้เอกสาร
          การขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ เป็นการคืนค่าภาระภาษีอากรสำหรับวัตถุดิบที่นำเข้า ได้แก่ อากรขาเข้า ค่าธรรมเนียมภาษีอื่น ภาษีสรรพสามิต ภาษีมหาดไทย ที่ผู้นำเข้าได้เสียหรือวางประกันไว้ขณะนำเข้า เมื่อได้นำวัตถุดิบไปผลิต ผสม ประกอบหรือบรรจุเป็นสินค้าส่งออก จะได้รับการคืนอากรโดยจะคำนวณค่าภาษีอากรที่คืนให้ตามสูตรการผลิต ซึ่งมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข เอกสาร ขั้นตอนกระบวนการที่ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อสามารถจะปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย
วิทยากร
อ.ราตรี   สนามไชย
นักวิชาการศุลกากร ชำนาญการ
สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กรมศุลกากร
เนื้อหาหลักสูตร

1. การขอคืนภาษีอากรมีกี่ประเภท สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรมีอะไรบ้าง
2. การปฏิบัติในการขอคืนอากรการผลิต ตามมาตรา 19 ทวิ ในระบบไร้เอกสาร (Paperless)
 - ขั้นตอนการปฏิบัติในการขอคืนอากร
 - การขออนุมัติหลักการ เอกสารหลักฐานในการขออนุมัติ
3.  หลักเกณฑ์การยื่นหลักการและจัดทำสูตรการผลิต e-formula
 - หลักฐานการยื่นสูตรการผลิต
 - อายุสูตรการผลิตในระบบ Paperless
 - ตัวอย่างการจัดทำสูตรการผลิต
 - การยื่นสูตรการผลิตในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-formula)
4. การยื่นตารางโอนสิทธิ์ e-transfer หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
5. การโอนข้ามสิทธิ์ การโอนจำหน่ายระหว่างผู้นำเข้ากับผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่น
6. การคืนอากรมาตรา 19ทวิ โดยวิธีประกันลอย ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ On-line (Revolving Guarantee System(RGS)

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 2,900 บาท (TAX 3% =87 ฿ ชำระสุทธิเพียง 2,813 ฿)
สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 เท่านั้น
Normal 3,600 บาท ( TAX 3% = 108 ฿ ชำระสุทธิ 3,492 ฿ )
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันเสาร์ ที่ 6 มิถุนายน 2552 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)