ต้องการรับข่าวสาร


ภาษีศุลกากร เทคนิคและแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรและการเสียภาษี

วันพุธ ที่ 29 เมษายน 2552 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)

วิทยากร : อ.วิชัย มากวัฒนสุข
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านศุลกากร
ฝ่ายบังคับคดี กรมศุลกากร
ภาษีศุลกากร เทคนิคและแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรและการเสียภาษี
          การปฏิบัติพิธีการศุลกากร การเสียภาษีศุลกากรในการนำเข้าสินค้า มีกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกันหลายฉบับ  ผู้นำเข้าต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและเงื่อนไขต่างๆ ในการนำเข้าสินค้า เพื่อลดข้อผิดพลาดที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจ ลดความผิดทางกฎหมายที่จะตามมา และเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
วิทยากร
อ.วิชัย  มากวัฒนสุข
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีการศุลกากร
ฝ่ายบังคับคดี  กรมศุลกากร
เนื้อหาหลักสูตร

  1. กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวกับการนำเข้าสินค้า
      - ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม
      - การเสียค่าภาษี
      - การขอคืนค่าภาษีอากร
      - กฎหมายควบคุมสินค้าสินค้านำเข้า-ส่งออก ของต้องห้าม ของต้องกำกัด
  2. การจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าและพิธีการศุลกากรระบบไร้เอกสาร(Paperless)
  3. การตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า  e-Import
  4. ปัญหาและแนวทางแก้ไขกรณีเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับพิธีการนำเข้าและการตรวจปล่อยสินค้า (ใบขน Green Line, ใบขน Red Line)
  5. การตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด เช่น Invoice, L/C, B/L, Packing List, C/O, Form RTA 
  6. ปัญหาพิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ 2007
      - การจำแนกประเภท
      - หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร
      - การระบุลักษณะสินค้า ความผิดและการแก้ไข
  7. การประเมินราคา หลักเกณฑ์การบังคับใช้ราคาศุลกากร ( ระบบราคา GATT )
      - ราคาซื้อขายของสินค้าที่นำเข้า
      - ราคาซื้อขายของสินค้าที่เหมือนกัน
      - ราคาซื้อขายของสินค้าที่คล้ายกัน
      - ราคาคำนวณ
      - ราคาหักทอน
      - ราคาย้อนกลับ
  8. ปัญหาการวางประกันและอุทธรณ์ราคาประเมิน
      - การวางประกันค่าภาษีอากร
      - การอุทธรณ์การประเมินอากร ราคาพิกัดอัตราศุลกากร
  9. การใช้สิทธิประโยชน์พิเศษทางภาษีภายใต้ข้อตกลงทางการค้า WTO, AFTA
10.ถาม – ตอบ  

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิก 2,900 บาท (TAX 3% = 87฿ ชำระสุทธิ 2,813฿)
สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 17 เมษายน 2552 เท่านั้น
Normal 3,600 บาท ( TAX 3% = 108 ฿ ชำระ 3,492 ฿ )
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันพุธ ที่ 29 เมษายน 2552 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)