ต้องการรับข่าวสาร


Logistics Costs Management (โลจิสติกส์กับการลดต้นทุน)

วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2552 (เวลา 08.30–16.00 น.)

วิทยากร : อ.เกษมพัฒน์ พานิชลือชาชัย
อาจารย์พิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ปรึกษาองค์กรเอกชนชั้นนำ
Logistics Costs Management (โลจิสติกส์กับการลดต้นทุน)
          ในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการประกอบธุรกิจและปัญหาการแข่งขันที่ยิ่งทวีความรุนแรง ทำให้การบริหารงานประสบกับความยากลำบากยิ่งขึ้น การบริหารที่สำคัญสำหรับการประกอบธุรกิจทุกประเภทไม่ว่าเป็นการผลิต การบริการ หรือ การซื้อและจำหน่าย คือการนำโลจิสติกส์มาใช้ในการบริหารงานเพื่อความอยู่รอดของบริษัทในลักษณะที่มีการพัฒนาและเจริญเติบโตควบคู่กัน สามารถวัดผลได้จากผลการดำเนินงาน โดยผลงานส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินกิจกรรมทางโลจิสติกส์ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนขององค์กร ทั้งการจัดซื้อ สินค้าคงคลัง การจัดเก็บ การขนย้าย การกระจายสินค้า ดังนั้น การบริหารงานด้วยโลจิสติกส์นับเป็นกลยุทธ์สำคัญของธุรกิจ
วิทยากร
อ.เกษมพัฒน์  พานิชลือลาชัย
อาจารย์พิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ปรึกษาองค์กรเอกชนชั้นนำ
เนื้อหาหลักสูตร
1. ความหมายและความสำคัญของการดำเนินกิจกรรมโลจิสติกส์
2. เป้าหมายสำคัญและแก่นของโลจิสติกส์
3. ภาพรวมของการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
4. Supply Chain/ Value Chain & Logistics
5. ต้นทุนโลจิสติกส์ (Logistics Costs)
6. แนวทางการลดต้นทุนกับกิจกรรมโลจิสติกส์
7. การลดต้นทุนงานจัดซื้อ-จัดหา (Purchasing & Procurement Management)
8. การลดต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management, MSFP)
9. การลดต้นทุนการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)
10. การลดต้นทุนการจัดการขนส่งและการกระจายสินค้า (Transport & Distribution Management)
11. กรณีศึกษาและตัวอย่าง
อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,000 บาท (TAX 3% = 90 ฿ ชำระสุทธิเพียง  2,910 ฿)
สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2552 เท่านั้น
Normal 3,800 บาท ( TAX 3% = 114 ฿ ชำระ 3,686 ฿ )
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2552 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมเอส.ซี.ปาร์ค ถ.เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา(ซ.เทพลีลา รามคำแหง 39)