ต้องการรับข่าวสาร


การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Logistics & Supply Chain Management)

วันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2552 (เวลา 08.30 – 16.30 น.)

วิทยากร : ดร.คงศักย์ ล้อเลิศรัตนะ
The Specialist
- Lean & Logistics/Supply Chain Trainer & Consultant
- Warehouse Management Trainer & Consultant
- 3PL Outsourcing Trainer & Consultant
Effective Logistics & Supply Chain Management
(การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างมีประสิทธิภาพ)
          การบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นสิ่งจำเป็นของกลไกธุรกิจที่สำคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและยกระดับศักยภาพการดำเนินการทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่างๆของการจัดการ  ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ หรือการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า  
           การดำเนินการและการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนจึงเป็นเรื่องที่บริษัท ห้างร้าน ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ประกอบการภายในส่วนต่างๆ ของซัพพลายเชน จำเป็นต้องเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ให้ทันต่อสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่นับวันจะทวีความรุนแรงในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น
วิทยากร
ดร.คงศักย์  ล้อเลิศรัตนะ
The Specialist
- Lean & Logistics/Supply Chain Trainer & Consultant
- Warehouse Management Trainer & Consultant
- 3PL Outsourcing Trainer & Consultant
เนื้อหาหลักสูตร

 1. Logistics & Supply Chain Management ช่วยในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างไร                    
 2. การพัฒนาและการจัดการด้าน Logistics & Supply Chain Management                              
 3. ความต้องการทางโลจิสติกส์                                                                                                     
 4. องค์ประกอบของโลจิสติกส์                                                                                                         
 5. แนวคิดองค์ประกอบของโลจิสติกส์                                                                                              
 6. การจัดการซัพพลายเชน ( Supply Chain Management)                                                         
 7. ความสัมพันธ์ของโลจิสติกส์กับซัพพลายเชน                                                                                
 8. การเชื่อมต่อโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ                                                                                        
 9. แบบจำลองอ้างอิงในการดำเนินงานซัพพลายเชน                                                                       
10. แรงกดดันและข้อขัดแย้งในซัพพลายเขน                                                                                    
11. ผลกระทบโลจิสติกส์ต่อผลการดำเนินงานทางการเงิน                                                               
12. การกำหนดโครงร่างซัพพลายเชน                                                                                               
13. การเชื่อมต่อซัพพลายเชน                                                                                                      
14. ชุดเชื่อมต่อของกิจกรรม                                                                                                       
15. การกำหนดตำแหน่งการเชื่อมต่อ ต้นทุนและมูลค่าเพิ่ม                                                              
16. Made To Order                                                                                                                 
17. Made To Stock                
18. Supply Chain Mapping        
19. ขั้นตอนการเชื่อมต่อ Supply Chain
20. ซัพพลายเชนระหว่างบริษัท
21. Material Flows
22. Segregated Flows
23. Stock Time Curve
24. Logistics  Audit
25. Purchasing Management  Key Points
26. Inventory Management  Key Points    
27. Warehousing Management Key Points 
28.Transportation Management Key Points 
29. Logistics Problems       
30. การวัดผลงานทางด้านโลจิสติกส์       
31.Supply Chain Agreement &Company Target       
32. KPI and Report  for Supply Chain Management            
 

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,200 บาท (TAX 3% = 96 ฿ ชำระสุทธิเพียง  3,104 ฿)
ชำระเงินภายใน  5 สิงหาคม 2552 เท่านั้น
Normal 4,000 บาท ( TAX 3% = 120 ฿ ชำระสุทธิ  3,880 ฿ )
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2552 (เวลา 08.30 – 16.30 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)