ต้องการรับข่าวสาร


เทคนิคและกลยุทธ์การบริหารทีมขาย

วันอังคาร ที่ 14 ตุลาคม 2551 (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

วิทยากร : อ.อมร ถาวรมาศ
ประธานกรรมการ บริษัท เอ.ที.โปรเฟสชั่น จำกัด
เจ้าของคอลัมน์ “คลินิกนักขาย” ในนิตยสาร “นักขาย”
เทคนิคและกลยุทธ์การบริหารทีมขาย
          การสร้างทีมขายที่ประสบความสำเร็จ มีองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการ นอกจากสินค้าดี มีคุณภาพ การนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ผู้นำทางด้านการขายมีบทบาทสำคัญในการวางแผนพัฒนางานขาย เพื่อสร้างเป้าหมายให้เป็นไปตามทิศทางที่ต้องการ การสัมมนาหลักสูตร “เทคนิคและกลยุทธ์การบริหารทีมขาย” เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมทักษะสำหรับหัวหน้าทีมขายให้มีกลยุทธ์ใหม่ ๆในการช่วงชิงครองใจลูกค้าตลอดกาล ดังนั้นหัวหน้าทีมขายที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันต้องมีการพัฒนาตนและระบบงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รู้เท่าทันศาสตร์ ใหม่ ๆ ที่ทันสมัย
วิทยากร
อ.อมร ถาวรมาศ
ประธานกรรมการ บริษัท เอ.ที.โปรเฟสชั่น จำกัด
เจ้าของคอลัมน์ “คลินิกนักขาย” ในนิตยสาร “นักขาย”
ผู้มีประสบการณ์ในการขายและการให้บริการ มากกว่า 40 ปี
เนื้อหาหลักสูตร
 1. งานของผู้บริหารทีมขาย
  • งานและภาระหน้าที่ของผู้บริหารทีมขาย
  • ความแตกต่างระหว่าง “งานขาย กับงานบริหาร”
  • คุณสมบัติของผู้บริหารทีมขายที่ดี
   
 2. จิตวิทยาในการปกครองพนักงานขาย
  • คุณสมบัติพิเศษของพนักงานขาย 2 ประการที่ผู้บริหารทีมขายต้องเรียนรู้
  • การพัฒนาพนักงานขาย ในเรื่อง “ความรู้ – ทักษะ – ทัศนคติ – นิสัย”
  • ปัญหาของพนักงานขายที่ผู้บริหารทีมขายต้องวิเคราะห์
   
 3. เทคนิคในการจัดการกับพนักงานขายที่มีปัญหา
  • Workshop กรณีตัวอย่างพนักงานขายที่มีปัญหา
  • การวิเคราะห์กรณีสมมุติ
   
 4. การสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นกำลังใจของพนักงานขาย
  • การสร้างแรงจูงใจในรูปตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน
  • เทคนิคการเป็นผู้นำเพื่อเป็นแบบอย่างของพนักงานขาย
  • VDO “การสร้างแรงจูงใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา”
   
อัตราค่าสัมมนา
Early bird 2,900 บาท (TAX 3% = 87฿ ชำระเพียง 2,813฿)
ชำระเงินภายใน 7 ตุลาคม 2551 เท่านั้น
Normal 3,600 บาท (TAX 3% = 108 ฿ ชำระ 3,492฿)
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันอังคาร ที่ 14 ตุลาคม 2551 (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
โรงแรมเอส ซี ปาร์ค(ซอยเทพลีลา : รามคำแหง 39)