ต้องการรับข่าวสาร


สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร และ ข้อควรระวังการปฏิบัติพิธีการศุลกากร e-Export ในปี 2010

วันเสาร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2553(เวลา 08.30 – 16.00 น.)

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญจากกรมศุลกากร

สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร และ ข้อควรระวังการปฏิบัติพิธีการศุลกากร e-Export ในปี 2010

          ผู้ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบปฏิบัติด้านพิธีการศุลกากรและกฎหมายเป็นอย่างดี เพื่อให้การผ่านพิธีการศุลกากรและการดำเนินการเสียภาษีเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายและป้องกันความเสียหายจากความผิดพลาดในการเสียภาษี
          เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเสียภาษี และพิธีการศุลกากรส่งออกระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e - Export) แบบใหม่ ตลอดจนแนวทางการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะนำมาใช้ในปี 2010 และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหารต้นทุนกิจการ การขอคืนเงินอากร การจัดเตรียมเอกสาร เพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรได้อย่างถูกต้อง ป้องกันความผิดพลาดหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

วิทยากร
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมศุลกากร
เนื้อหาหลักสูตร

1. พิธีการศุลกากรส่งออกระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Export) แบบใหม่ ปี 2010
2.สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
    2.1 การขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
    2.2 คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse)
    2.3 เขตปลอดอากร (Free Zone)
    2.4 เขตอุตสาหกรรมส่งออก (Export Processing Zone)
    2.5.การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร(Tax Coupon)
3.กฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก
4.ข้อควรระวังและแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Export)

Early Bird 2,900 บาท (TAX 3% = 87 ฿ ชำระสุทธิ 2,813 ฿)
สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 เท่านั้น
Normal 3,600 บาท ( TAX 3% = 108 ฿ ชำระ 3,492 ฿ )
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันเสาร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2553 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)