ต้องการรับข่าวสาร


การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Inventory Management)

วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2553 (เวลา 08.30 – 16.30 น.)

วิทยากร : อ.สมบัติ ศิริรักษ์ และ อ.เกียรติพงษ์ สันตะบุตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการคลังสินค้า
การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Inventory Management)
          สินค้าคงคลัง เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้การผลิตหรือการขายเป็นไปได้อย่างราบรื่น สินค้าคงคลังที่มากเกินไปเป็นปัญหาทั้งต้นทุนการเก็บรักษาสูง สินค้าเสื่อมสภาพ หมดอายุ ล้าสมัย ถูกขโมยหรือสูญหายและทำให้สูญเสียโอกาสในการนำเงินไปหาประโยชน์ด้านอื่นๆ ตรงข้ามสินค้าคงคลังน้อยไปก็ประสบปัญหาสินค้าขาดแคลน(Stock out) สูญเสียโอกาสในการขายให้ลูกค้า เป็นการเปิดช่องให้คู่แข่งขันและสูญเสียลูกค้าไป นอกจากนี้ถ้าขาดแคลนวัตถุดิบที่สำคัญ การดำเนินงานทั้งการผลิตและการขายต้องหยุดชะงัก ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจได้ ดังนั้นผู้ประกอบการต้องบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นระบบ เพราะการลงทุนในสินค้าคงคลังต้องใช้เงินจำนวนมากและส่งผลกระทบถึงสภาพคล่องของธุรกิจได้
วิทยากร
วิทยากร : อ.สมบัติ  ศิริรักษ์ และ อ.เกียรติพงษ์  สันตะบุตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการคลังสินค้า
เนื้อหาหลักสูตร
 • กระบวนการโลจิสติกส์พื้นฐาน (Basic Logistics Process)
   •ความหมายของโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
   •บทบาทของกระบวนการโลจิสติกส์ในการเพิ่มศักยภาพขององค์กร
   •กิจกรรมของโลจิสติกส์
   •กระบวนการวางแผนทางด้านโลจิสติกส์
 • การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)
   •สินค้าคงคลังคืออะไร – What is Inventory
   •ความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง – Importance of Inventory Management
   •เหตุผลของการมีสินค้าคงคลัง - Reasons of having Inventory
   •วัตถุประสงค์ในการบริหารสินค้าคงคลัง  (Objectives of Inventory Management)
   •ประเภทของสินค้าคงคลัง  - Inventory Classification
   •Stock Keeping Units - SKUs
   •การวิเคราะห์และการบริหารสินค้าคงคลัง  แบบ ABC
   •EOQ (Economic Order Quantity)
   •BOM (Bill of Material)
   •MRP (Material Requirement Planning)
 • การปรับปรุงระบบการบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Improvement)
   •การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารสินค้า
   •WMS / Bar Code / RFID / EDI
   •ERP
   •เทคนิคการบริหารสินค้าคงคลัง
   •การเติมสินค้า (Replenishment)
 • การตัดสินใจเชิงบริหารเรื่องสินค้าคงคลัง (Management Decision)
 • กรณีศึกษา – Case Study
อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,000 บาท (TAX 3% = 90฿ ชำระเพียง 2,910฿)
สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินภายใน 14 ตุลาคม 2553 เท่านั้น
Normal 3,800 บาท ( TAX 3% = 114 ฿ ชำระ 3,686 ฿ )
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2553 (เวลา 08.30 – 16.30 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์ (ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีรัชดาภิเษก ทางออก 1)