ต้องการรับข่าวสาร


การลดต้นทุนโลจิสติกส์ (Logistics Costs Management)

วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2555 (เวลา 08.30–16.00 น.)

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การลดต้นทุนโลจิสติกส์ (Logistics Costs Management)

          ต้นทุนโลจิสติกส์เป็นปัจจัยหลักสำคัญที่แฝงอยู่ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจและอุตสาหกรรม เช่น การจัดซื้อ การจัดการคลังสินค้า การจัดเก็บ การขนย้าย การขนส่ง และการกระจายสินค้า ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะการลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์จึงต้องอาศัยการกำหนดกลยุทธ์ และเทคนิคในการจัดการกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายภายในองค์กรเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้องค์กรจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อลดต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม โดยไม่ลดคุณภาพของสินค้าและบริการลง เพื่อเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กรอย่างชัดเจน

วิทยากร
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
เนื้อหาหลักสูตร
1. ความหมายและความสำคัญของการดำเนินกิจกรรมโลจิสติกส์
2. เป้าหมายสำคัญและแก่นของโลจิสติกส์
3. ภาพรวมของการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
4. Supply Chain/ Value Chain & Logistics
5. ต้นทุนโลจิสติกส์ (Logistics Costs)
6. แนวทางการลดต้นทุนกับกิจกรรมโลจิสติกส์
7. การลดต้นทุนงานจัดซื้อ-จัดหา (Purchasing & Procurement Management)
8. การลดต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management, MSFP)
9. การลดต้นทุนการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)
10. การลดต้นทุนการจัดการขนส่งและการกระจายสินค้า (Transport & Distribution Management)
11. กรณีศึกษาและตัวอย่าง (Case Study)
อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,000 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 3,210 บาท
(สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)
กรณีสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เท่านั้น
Normal 3,800 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 4,066 บาท
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2555 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)