ต้องการรับข่าวสาร


การจัดทำ Letter of Credit (L/C) เพื่อการนำเข้า-ส่งออก

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2554(เวลา 08.30–16.00 น.)

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
อดีต ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
การจัดทำ Letter of Credit (L/C) เพื่อการนำเข้า-ส่งออก

          การประกอบธุรกิจระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าและส่งออกรวมทั้งการซื้อขายสินค้านั้น มีวิธีการชำระเงินได้หลายวิธี แต่วิธีการซื้อขายที่ผู้นำเข้าและส่งออกนิยมใช้คือ ให้ธนาคารเป็นสื่อกลางโดยการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการในเรื่องของการชำระเงินและการได้รับสินค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้องแต่ยังมีผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านนี้ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอกสารธนาคาร สมาร์ทไลฟ์เซ็นเตอร์จึงได้จัดการอบรมหลักสูตร "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ L/C เพื่อการนำเข้า-ส่งออก" เพื่อเป็นการเสริมทักษะและเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และให้ทราบถึงการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธนาคารได้อย่างถูกต้อง

วิทยากร
อ.วัชระ  ปิยะพงษ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
อดีต ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
เนื้อหาหลักสูตร

  1. ความรู้เกี่ยวกับเลตเตอร์ออฟเครดิตในการค้าระหว่างประเทศ
    - เลตเตอร์ออฟเครดิตประเภท/ชนิดต่าง ๆ
    - ประเภท L/C   * IRREVOCABLE L/C (เพิกถอนไม่ได้)
                              * REVOCABLE L/C (เพิกถอนได้)
    - ชนิดของ L/C  * NORMAL L/C (L/C ปกติทั่วไป)
                              * CONFIRMED L/C (L/C ที่ได้รับการยืนยันชำระเงิน)
                              * TRANSFERABLE L/C (L/C ที่สามารถโอนได้)
                              * RED CLAUSE L/C (L/C ที่เบิกเงินได้ก่อนส่งสินค้า)
                              * REVOLVING L/C (L/C ที่หมุนเวียนได้)
                              * BACK TO BACK L/C (L/C ฉบับที่สองที่มี L/C ฉบับแรกรองรับการเปิด)
                              * STANDBY L/C (L/C เพื่อการค้ำประกัน)
                              * DOMESTIC L/C (L/C ภายในประเทศ)
2. การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตโดยผู้ซื้อ เพื่อนำเข้าวัตถุดิบในการผลิตส่งออก
    - การกรอกใบคำขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต
    - ขั้นตอนการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต
    - วงเงินและบริการ
                              * L/C AT SIGHT, L/C TERMS, TRUST RECEIPT, SHIPPING GUARANTEE
                              * แบบฝึกหัดการขอเปิด L/C, การขอทำ TRUST RECEIPT, SHIPPING GUARANTEE
3. การแจ้งเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตให้แก่ผู้ส่งออกและบริการที่เกี่ยวข้อง
                             * ลักษณะของ L/C ที่ผู้ส่งออกได้รับ
                             * PRE-ADVICE OF L/C (L/C ฉบับแจ้งเบื้องต้น)
                             * CONFIRMATION OF L/C (L/C ฉบับยืนยันการเปิด)
                             * ORIGINAL L/C OPENED BY MAIL (L/C ต้นฉบับส่งทางไปรษณีย์)
                             * CREDIT OPERATIVE INSTRUMENTS OPENED BY FULL DETAILS TELECOMUNICATION (L/C ฉบับมีผลสมบูรณ์เปิดทางโทรคมนาคม)
4. การขอให้ธนาคารยืนยันชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต
5. การขอให้ธนาคารโอนเลตเตอร์ออฟเครดิตให้แก่ผู้รับโอน
6. การโอนเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทต่าง ๆ
7. การอ่านและตีความเลตเตอร์ออฟเครดิต

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 2,900 บาท (TAX 3% = 87 ฿ ชำระสุทธิเพียง  2,813 ฿)
ชำระเงินภายใน 6 พฤษภาคม 2554 เท่านั้น
Normal 3,600 บาท ( TAX 3% = 108 ฿ ชำระ 3,492 ฿ )
การบรรยาย        :   บรรยาย + ยกตัวอย่าง + Workshop
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2554 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)