ต้องการรับข่าวสาร


การจัดการขนส่ง(Transportation Management)

วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2554(เวลา 08.30–16.00 น.)

วิทยากร : อ.สมบัติ ศิริรักษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการคลังสินค้า
การจัดการขนส่ง(Transportation Management)

       การขนส่งถือเป็นกิจกรรมหลักในการจัดการโลจิสติกส์ นอกเหนือไปจากกิจกรรมอื่น และต้นทุนในการขนส่ง ก็เป็นหนึ่งในต้นทุนหลักของกระบวนการโลจิสติกส์ทั้งหมด  ในการปฏิบัติการขนส่งให้เกิดต้นทุนที่ต่ำที่สุดนั้น อาจจะส่งผลให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้นในส่วนอื่นในกระบวนการโลจิสติกส์ จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงด้วยการเพิ่มพูนความรู้ ด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากร ให้เข้าใจถึงหลักของการบริหารการขนส่ง และสามารถนำไปเป็นแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งของตนเอง
          หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
          1. เจ้าของกิจการ,ผู้บริหาร,ผู้ประกอบกิจการให้บริการจัดส่ง, 3PL
          2. ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์, ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, ผู้จัดการฝ่ายจัดส่ง,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  และเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
          3. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี,ฝ่ายตรวจสอบภายใน,หัวหน้าแผนกบัญชี,เจ้าหน้าที่บัญชี
          4. พนักงานในสายงานให้การสนับสนุนภายในสำนักงานอื่น ๆ และผู้ที่สนใจทุกตำแหน่งงาน 

วิทยากร
วิทยากร :  อ.สมบัติ  ศิริรักษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการคลังสินค้า
เนื้อหาหลักสูตร

1. Business Management Summary
         a.Supply Chain
         b.Logistics Strategies
        c.นโยบายและยุทธศาสตร์ของภาครัฐ
        d.Greater Mekong Subregion Cooperation : GMS
        e.ตัววัดศักยภาพทางด้านโลจิสติกส์
2. Transportation Management System
         a.การเลือกรูปแบบการขนส่ง – Mode Selection 
         b.การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ – Multimodal Transport 
         c.การขนส่งระหว่างประเทศ – Transportation for Export
         d.พาหนะและอุปกรณ์ – Vehicles & Equipment
         e.ต้นทุนในการจัดส่ง – Transportation Costing
         f.การจัดเส้นทางจัดส่ง - Routing
         g.การจัดการรถขนส่ง และบุคลากร – Transporter Management 
         h.Green Logistics
3. Outsource
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง
5. Keys Performance Indicator – KPIs
          a.เทคนิคในการกำหนดตัวชี้วัด
          b.ตัววัดประสิทธิผล และการวิเคราะห์

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,000 บาท (TAX 3% = 90฿ ชำระเพียง 2,910฿)
สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินภายใน 17 มิถุนายน 2554 เท่านั้น
Normal 3,800 บาท ( TAX 3% = 114 ฿ ชำระ 3,686 ฿ )
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2554 (เวลา 08.30 – 16.30 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์ (ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)