ต้องการรับข่าวสาร


กฎแหล่งกำเนิดสินค้า ภายใต้ WTO และ FTA(Rules of Origin)

วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2554 (08.30 – 16.30 น.)

วิทยากร : วิทยากรจากกรมศุลกากร
กฎแหล่งกำเนิดสินค้า ภายใต้ WTO และ FTA (Rules of Origin)
          กฎแหล่งกำเนิดสินค้า เป็นกฎเกณฑ์เพื่อใช้กำหนดสัญชาติของสินค้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในกฎทางการค้าระหว่างประเทศ เพราะเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับเป็นเกณฑ์ชี้ในการใช้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่สมาชิกได้ทำข้อตกลงร่วมกัน หากธุรกิจไม่ทราบในเรื่องกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ก็จะไม่สามารถวางแผนการใช้สิทธิประโยชน์ และการวางแผนในการผลิตเพื่อให้ได้รับถิ่นกำเนิดตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่กำหนดตามข้อตกลงของการรวมกลุ่มต่างๆ ทำให้ธุรกิจไม่สามารถแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศกับประเทศคู่แข่ง และการให้สิทธิประโยชน์กับประเทศคู่ค้าได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
วิทยากร
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากกรมศุลกากร
เนื้อหาหลักสูตร

1. ความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำความตกลงต่างๆ ทั้งระดับพหุภาคี และ ทวิภาคี

2. การคำนวณสะสมเพื่อแสดงถึงแหล่งกำเนิดสินค้าของอาเซียนตามหลักเกณฑ์ แบบใหม่

3. การขออนุญาตแหล่งกำเนิดสินค้าของอาเซียน ตามหลักเกณฑ์แบบใหม่ (FORM D)

4. การลดหย่อนอัตราอากรในการนำเข้า โดยใช้สิทธิพิเศษทางการค้า เช่น WTO, FTA, ACN, JTEPA ฯลฯ

5. ทราบความหมาย ความสำคัญของ Self Certification

6. ทราบความหมาย ความสำคัญของ Third Country Invoicing และตัวอย่างเอกสาร

7. การบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องในการผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร (Paperless Customs) เพื่อให้ได้สิทธิ์ลดหย่อนอัตราอากร

8. การบันทึกแหล่งกำเนิดสินค้าผิดพลาด จะถูกตัดสิทธิ์ หรือ เสียค่าปรับหรือไม่ อย่างไร

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,000 บาท (TAX 3% = 90 ฿ ชำระสุทธิ 2,910 ฿)
กรณีสมัครและชำระเงินภายใน 9 สิงหาคม 2554 เท่านั้น
Normal 3,800 บาท ( TAX 3% = 114 ฿ ชำระ 3,686 ฿ )
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2554 (เวลา 08.30 – 16.30 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)