ต้องการรับข่าวสาร


หัวข้อสัมมนาภายในองค์กร

เทคนิคการนำเสนอและการพูดเพื่อขายสินค้า

เนื้อหาหลักสูตร

1. การเตรียมตัวก่อนการเสนอขาย
      - เทคนิคการเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขาย
      - แนวการพูดเสนอขาย แบบบวก และแบบลบ
      - การสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ
2. การเจรจาเพื่อการขาย
      - แนวทางการเสนอแบบ AIDA
      - การเปิดฉากแนะนำผลิตภัณฑ์ 13 วิธี
      - การทำ Pre-Call Planner
3. การเสนอขาย (Sales Presentation)
      - วัตถุประสงค์ของการเข้าพบเพื่อเสนอขาย
      - มนุษย์ทุกคนมิได้ซื้อสินค้า แต่เขาซื้อ “ผลประโยชน์”
      - “ผลประโยชน์ 6 ประการ” ที่มนุษย์ต้องการ
4. การเสนอขาย (Sales Presentation) ต่อ
      - Workshop การแปลงคุณลักษณะ (Features) เป็น “ผลประโยชน์” ที่ลูกค้าต้องการ
      - ความสนใจของบุคคลฝ่ายต่างๆ ในการเสนอขาย
5. กรณีศึกษา, Role playing, Workshop

อัตราค่าสัมมนา***พิเศษ***
โปรโมชั่นพิเศษ In-house สำหรับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2552

เทคนิคการเป็นวิทยากรภายในที่มีประสิทธิภาพ(Train the Trainer)

เนื้อหาหลักสูตร

1. ความหมาย บทบาทและความสำคัญของการเป็นวิทยากร
2. คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการทำหน้าที่เป็นวิทยากร (Competency)
3. ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นวิทยากร
       a. ทัศนคติเชิงบวก
       b. จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
       c. การวิเคราะห์ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้เข้าอบรม
       d. การประเมินความสำเร็จในการเป็นวิทยากร
4. การเตรียมตัวก่อนการบรรยาย
       a. องค์ความรู้ที่จะบรรยาย
       b. บุคลิกภาพของการเป็นวิทยากรที่ดี
       c. การจัดทำแผนการสอน จัดเรียงเนื้อหา การออกแบบและกระบวนการสอน
       d. เทคนิคการถ่ายทอดเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
       e. การผลิตสื่อ/อุปกรณ์สำหรับใช้ในการฝึกอบรม
       f. ปัญหา อุปสรรคที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นและแนวทางป้องกัน
5. ระหว่างบรรยาย สิ่งที่ต้องคำนึงเมื่อต้องบรรยายให้มีประสิทธิภาพ
6. เมื่อจบการบรรยาย
       a. ก่อนจบการบรรยายต้องทำอะไรบ้าง
       b. กิจกรรมใดที่ต้องทำเมื่อจบการบรรยาย

ระยะเวลาการอบรม  2 วัน

อัตราค่าสัมมนา***พิเศษ***
โปรโมชั่นพิเศษ In-house สำหรับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2552

การเขียนจดหมายและอีเมล์อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

1. ความสำคัญและหลักการในการเขียนเชิงธุรกิจ
2. มาตรฐานและขั้นตอนของการเขียนที่ดี
3. วิธีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
4. การวางวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของการเขียน
5. รูปแบบมาตรฐานและรูปแบบที่ประยุกต์ใช้งานตามความเหมาะสม
6. เทคนิคการเขียนที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
7. ฝึกปฏิบัติ
     - การเขียนบันทึก Memo Writing
     - การเขียนจดหมายธุรกิจ Business Letters Writing
     - การเขียนอีเมล์ E-mail Writing
     - การเขียนรายงาน Business Report Writing
 8. กรณีศึกษาและแบบฝึกหัด
9. สรุปปัญหากลุ่มและการวิเคราะห์

อัตราค่าสัมมนา***พิเศษ***
โปรโมชั่นพิเศษ In-house สำหรับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2552

การสร้างจิตสำนึกการให้บริการ( Service Mind )

เนื้อหาหลักสูตร

1. สร้างทัศนคติให้มี Service Mind
 2. แนวคิดทัศนคติที่มีต่อลูกค้า
 3. เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อลดปัญหาคำตำหนิ ต่อว่า
 4. เทคนิคการใช้ภาษาในเชิงบวก
 5. เทคนิคการฝึกตนเองให้เป็นนักบริการที่ดี 5 ประการ
 6. วิธีค้นหาและสังเกตความต้องการที่ซ่อนเร้นของลูกค้า
 7. การสื่อสารที่สำคัญสำหรับงานบริการ เช่น สื่อสารทางโทรศัพท์ สื่อสารต่อหน้าลูกค้า
 8. บุคลิกภาพที่สำคัญในขณะสื่อสารกับลูกค้า
 9. ข้อห้าม 10 ประการขณะให้บริการลูกค้า
10. เทคนิคการใช้ EQ บริหารอารมณ์ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในงานมากขึ้นสำหรับผู้ให้บริการ
11. เทคนิคการใช้โทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพในขณะเป็นผู้ให้บริการลูกค้า
12. กรณีศึกษา

อัตราค่าสัมมนา***พิเศษ***
โปรโมชั่นพิเศษ In-house สำหรับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2552

การสร้างแรงจูงใจด้วยเทคนิค 5Q และการพัฒนาทีมงาน

เนื้อหาหลักสูตร

1. ความหมาย ความสำคัญและองค์ประกอบของการพัฒนาทีมงาน
 2. เทคนิค 5Q ( I.Q., E.Q., A.Q., C.Q., M.Q.)
 3. การใช้ 5Q กับขบวนการทำงานเพื่อนำไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ
 4. การสื่อสาร และการประสานงานเพื่อลดความขัดแย้ง
 5. บทบาท หน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้นำทีม
 6. บรรยากาศที่ดีในการทำงานต่อการสร้างผลผลิตภายในองค์กร
 7. การสร้างจิตสำนึกในการเพิ่มประสิทธิภาพของทีม
 8. การบริหารจัดการอารมณ์ตนเองและการร่วมสร้างทีมงาน
 9. การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการทำงานเป็นทีม
10. การสร้างแรงจูงใจในทางสร้างสรรค์และการพัฒนาตนเอง
11. การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตและการบริการที่ประทับใจลูกค้า
12. ทำอย่างไรจึงจะก้าวสู่ความสำเร็จ
13. กรณีศึกษา

อัตราค่าสัมมนา***พิเศษ***
โปรโมชั่นพิเศษ In-house สำหรับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2552
Service Communication & Service Excellence

เนื้อหาหลักสูตร

1. กุญแจสำคัญ 7 ประการสู่งานบริการที่เป็นเลิศ
2. การเสริมสร้าง Service Mind
3. การให้บริการลูกค้าทั้งภายในและภายนอก
4. การสร้าง Service Champion ให้เกิดขึ้น
5. การ Coaching งานบริการ ส่งต่อให้ทีมงานแข็งแรง
6. การบริหารจัดการคำตำหนิของลูกค้าเพื่อสร้างคุณค่างานบริการ
       a. ติดตามการให้บริการลูกค้า ครอบครองปัญหาและเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้า
       b. เทคนิคการจัดการคำร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
       c. การรับฟังลูกค้าด้วยความเข้าใจเห็นใจ
       d. การสร้างความรู้สึกที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า
7. ทักษะการสื่อสารในการให้บริการลูกค้า
8. เริ่มกลยุทธ์ CRM & CEM อย่างชาญฉลาด
9. Workshop : ปฏิทิน 12 เดือนสู่แผนงานการให้บริการลูกค้าด้วย CRM และ CEM อย่างง่าย

อัตราค่าสัมมนา***พิเศษ***
โปรโมชั่นพิเศษ In-house สำหรับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2552
การทำงานเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์

เนื้อหาหลักสูตร

I. ใส่หัวใจในการทำงาน
    - สำนึกการทำงานสู่ความสำเร็จ
    - ปัญหาทางความคิดในการทำงาน
    - การมองปัญหาให้เป็นโอกาส
II. การทำงานอย่างมืออาชีพ
    - การพัฒนาตนเองสู่มืออาชีพ
    - หลักการวิเคราะห์งานและการตั้งเป้าหมาย
    - หลักการจัดการ PDCA
    - 5 พลัง แห่งความสำเร็จ
    - การบริหารอารมณ์
III. หลักคิดเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์
    - การทำงานเชิงรุก
    - การแก้ไขปัญหา
    - เติมชีวิตด้วยความสร้างสรรค์
    - 7 รู้ สู่ความสำเร็จ
IV. จิตสัมพันธ์เพื่อสร้างทีม
    - จิตวิทยาการพูดในการทำงาน
    - มนุษยสัมพันธ์กับการทำงาน
    - การประสานทีมประสิทธิภาพ

อัตราค่าสัมมนา***พิเศษ***
โปรโมชั่นพิเศษ In-house สำหรับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2552
การทำงานเป็นทีมข้ามสายงาน

เนื้อหาหลักสูตร

 1. กิจกรรมละลายพฤติกรรม
 2. องค์กร และแนวทางการบริหารงานยุคใหม่     
 3. ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน
 4. การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Total Quality Management)
 5. ความจำเป็นและความหมายของ “การทำงานเป็นทีมข้ามสายงาน”
 6. รูปแบบและประโยชน์ของการทำงานเป็นทีมข้ามสายงาน
 7. ทักษะที่จำเป็นในการทำงานข้ามสายงาน
 8. การบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
 9. การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และความคิดเชิงบวกเพื่อการทำงานเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จ
10. ทักษะการสื่อสาร
11. กระบวนการและกุญแจ  5 ดอก สู่การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
12. เทคนิคการประสานงานเพื่อการทำงานเป็นทีม
13. ความขัดแย้งในองค์กรและวิธีการบริหารความขัดแย้ง
14. ทำกิจกรรมกลุ่ม

อัตราค่าสัมมนา***พิเศษ***
โปรโมชั่นพิเศษ In-house สำหรับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2552