ต้องการรับข่าวสาร


การสมัคร&ชำระเงิน

การสมัครเข้าร่วมการอบรม

1 ดาวน์โหลด ใบสมัคร

2 กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ชัดเจน ครบถ้วน (กรุณาพิมพ์ หรือเขียนด้วยตัวบรรจง เป็นภาษาไทย)

3 ส่งใบสมัครของท่าน มาที่
   อีเมลล์ info@smartlifecenter.com
 
4 ท่านจะได้รับ อีเมลล์ตอบรับ เพื่อยืนยันการสมัครและแจ้งรายละเอียดการชำระเงิน 
   ภายใน 1 วันทำการหลังจากได้รับใบสมัคร

5 เมื่อท่านชำระเงินเป็นที่เรียบร้อย ท่านจะได้รับ อีเมลล์แจ้งรายละเอียดการอบรม เช่น กำหนดการอบรม 
   แผนที่และการเดินทางฯ ล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์ ก่อนวันจัดอบรม


การชำระเงิน

1 โอนเงินสดหรือนำฝากเช็คเข้าบัญชีธนาคาร
    ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขา ถนนรัชดาภิเษก 2             
    ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทไลฟ์เซ็นเตอร์ โดย นางสาวกุหลาบ อินพรม
    หรือ Smart Life Center Ordinary Partnership for Ms.Kularb Inprom
    ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
    เลขที่บัญชี  075-240978-8

2 กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินที่ออกให้โดยธนาคาร มาที่
   อีเมลล์ info@smartlifecenter.com

3 กรณีหน่วยงานของท่านมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิฯ
   กรุณาให้ผู้เข้าร่วมการอบรมนำส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ในแบบ ภงด 3) 
   ให้กับทางสมาร์ทไลฟ์เซ็นเตอร์ ในวันที่จัดการอบรม

4 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ลงวันที่เดียวกันกับที่ได้รับชำระเงิน จะมอบให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมในวันที่จัดการอบรม
    หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS

   รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
   ห้างหุ้นส่วนสามัญสมาร์ทไลฟ์เซ็นเตอร์  (Smart Life Center Ordinary Partnership)
   เลขที่ 111/11 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
   เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  099-2-00324912-7